Álláspályázat (intézményvezető (magasabb vezető) munkakör)

Written by  2017.06.27.

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete (1184 Budapest, Üllői út 400.) pályázatot hirdet az önállóan működő, integrált intézmény Egyesített Bölcsődék (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 5.)

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő


Vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre, 2018. január 1. – 2022. december 31. napjáig szól


A munkavégzés helye:
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 5.


A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kisgyermeknevelői munkakör betöltése mellet az önállóan működő, integrált intézmény (10 bölcsőde) Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

-         magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

-      a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében az intézményvezető számára előírt felsőfokú szakirányú végzettség,

-      legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

-    magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

-       büntetlen előélet,

-       cselekvőképesség,

-       vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        a bölcsődei ellátás területén szerzett vezetői tapasztalat,

-        szociális szakvizsga megléte.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        a pályázó részletes szakmai életrajza,

-        az intézmény vezetésére, fejlesztésére, szakmai és gazdasági hatékonyságára  vonatkozó szakmai program,

-        az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

-        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

   a pályázó nyilatkozata arról, hogy

-        a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

-      a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

-        a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik,

-        az álláshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
2018. január 1.


A pályázat benyújtásának határideje:

„KÖZIGÁLLÁS” közszolgálati állásportálon történő közzétételtől számított 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Nagy Ágnes a 296-1300/1334 telefonszámon.


A pályázat benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot postai úton vagy személyesen, írásban, zárt borítékban, egy példányban „Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázat” megjelöléssel a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának vezetője, dr. Holové Zsolt György részére kell benyújtani. (1184 Budapest, Üllői út 400.)


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság személyesen hallgatja meg, kinevezéséről a Képviselő-testület dönt.


A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 60 napon belül.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-       -  Városkép Újság

-       -  www.bp18.hu