Óvodák, iskolák

Óvodák, iskolák (55)

Tisztelt kerületiek!

Pestszentlőrinc–Pestszentimre méltán lehet büszke oktatási intézményeire.
Megkönnyítvén a tájékozódást, az alábbiakban  az összes önkormányzati, állami fenntartású és az önkormányzattal együttműködő intézmény közérdekű adatait felsoroltuk.

 

 I. Óvodai ügyek

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Óvoda intézményvezetői állásra érkezett vezetői programok
pdfBánné Keller Márta vezetői program

pdfKékesi Szilvia vezetői program

 

2020/2021. óvodai nevelési év beiratkozási hirdetménye

  pdfPM_óvodai_beiratkozás_hirdetmány_aláírt_20200401.pdf

Óvodai beiratkozási kérelem (szándéknyilatkozat)

docovodai_beiratkozas_Szándékbejelentés_óvodai-felvételre_VÉGLEGES.doc

Óvodák nyári zárva tartása

pdfóvodák_nyári_zárva_tartása_pmhat.pdf

Óvodai körzethatárok

pdfLetöltés - Óvodák szerint

pdfLetöltés - Utcák szerint


Kerületi óvodák elérhetőségei

docxóvodák_elérhetősége_beiratkozáshozVÉGLEGES.docx

 

SNI gyermekek ellátása

  docxovodai_beiratkozás_Sajátos_nevelési_igényű_gyermekeket_fogadó_XVIII_VÉGLEGES.docx

 

II. Iskolai Ügyek

xlsXVIII_ker_BFKH_iskolai felveteli_korzetek_2020-21.xls (a 2020/2021. tanévre vonatkozóan)

 

 

Az Iskola alapításával fenntartó ETÜD Zenei Alapítvány színesíteni kívánja a kerületi művészetoktatási palettát, bővebb választási lehetőséget kínálva a szülők és gyermekeik számára. Így a klasszikus zeneoktatás mellett a kerületből eddig hiányzó szín- és bábművészeti, valamint a képző- és iparművészeti ág oktatását is felvállaljuk. Iskolánk szorosan együttműködik az ETÜD Fúvószenekar-ral.

Legfőbb törekvésünk a személyre szabott, színvonalas oktatás, melyhez Kodály Zoltán szavait választottuk mottóul:

„MINDEN GYEREKNEK JOGA VAN A LEGJOBB TANÁRHOZ, A LEGEREDMÉNYESEBB MÓDSZERHEZ ÉS A LEGJOBB KÖRÜLMÉNYHEZ, AMI ŐT AZ ISKOLÁBAN, AZ ISMERETSZERZÉSBEN ÉS AZ EMBERRÉ VÁLÁS FOLYAMATÁBAN SEGÍTI.”

 

Bővebb tájékoztatást facebook-oldalunkon (ETÜD Művészeti Iskola) és honlapunkon (www.etudzene.hu) találnak, illetve kérdéseikkel az Iskola igazgatójához, Sánta Ferenc-hez is fordulhatnak a +36-70/252-16-77-es telefonszámon vagy a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

Érdeklődésüket előre is köszönjük; reméljük gyermeküket hamarosan tanulóink között köszönthetjük!

 

pdfAlapító okirat

A Bókay Árpád Általános Iskola / volt Bokányi / Pestszentlőrinc legöregebb iskolája csendes, kertvárosi környezetben található. A legkisebbek a Szélmalom utcai tagiskolában tanulnak. A szüneteket, a délutáni szabadidő egy részét a "zöldben" tölthetik, a Bókay Kertben. Ez az épület hat világos, tágas, otthonosan berendezett tanteremmel rendelkezik. A nagyobbak a Wlassics utcai főépületben tanulnak, ahol a régi falak között már sok-sok generáció nőtt fel. Jelenleg 17 osztályunk, 11 napközis csoportunk van 404 gyermek számára. Az iskola és az aktív, segíteni akaró szülők kapcsolata igen szoros, gyümölcsöző.

Célunk olyan légkört teremteni, melyben örömet szerez a diáknak a tudás, a tanárnak pedig a gyermekekkel való foglalkozás. Elsődleges feladatunk a színvonalas tanítás-tanulás biztosítása, így a nyolc év során és az előkészítő foglalkozások segítségével sikeresen felkészítjük a tanulókat a középiskolai oktatásra. Az elmúlt tanévek adatai szerint sokan tanulnak tovább két tannyelvű gimnáziumban vagy Budapest legerősebb gimnáziumaiban. A hagyományok és az újítások jól megférnek az iskolában, mivel igen nyitott a tantestület. Elsők között csatlakoztunk a kompetencia-alapú oktatási modell

bevezetéséhez, megpályáztuk és megnyertük az Európai Uniós pályázatot, valamint a folytatását is. Harmadik éve dolgozunk sikerrel egyre bővülő körben ezzel a módszerrel, a pályázati támogatás jóvoltából a legkorszerűbb eszközökkel.

Programjaink közül kiemelt szerepet kap a nyelvoktatás, a szorobánnal segített matematika-oktatás is. Bókay Árpád nevéhez méltón, aki korának meghatározó orvos személyisége volt, a természettudományos oktatás és tehetséggondozás kiemelten folyik. Iskolánk tizenegy évvel ezelőtt kezdeményezte egy hiánypótló verseny megrendezését, amelyet azóta is nagy sikerrel szervezünk meg. A Bókay Árpád Biológiaverseny mára már országos hírű rendezvény lett. A tanításon kívüli programok segítségével lehetőséget kapnak a tehetséges és az érdeklődő tanulók, hogy továbbfejlődjenek, vagy éppen kikapcsolódjanak, sportoljanak. Az iskolában a gyermekek ismerkedhetnek a népi hagyományokkal, néhány művészeti területtel (Pl. néptánc, grafika, mozgásművészet). A versenyképes tudás feltételeinek, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapok biztosításának, a digitális eszközrendszer megismerésének fontos állomása az általános iskola, ahol a tanulók felkészült szakemberek segítségével hangolódnak rá a kulcskompetenciák elsajátítására.

Az alsó tagozatosokat rendszeresen visszük úszásoktatásra, részt vehetnek sokféle kézműves foglalkozásokon, biztosítjuk számukra az iskolánkban hagyományos néptánc oktatást. Igény szerint angol ill. német tanfolyamokat szervezünk. A felsősök az idegen nyelvet kiscsoportokban emelt óraszámban tanulják, kiemelt szerepet kap a matematika és a magyar oktatása, hetedikesek és nyolcadikosok részére igény szerint középiskolai előkészítő foglalkozásokat szervezünk, ügyelünk a tehetséges tanítványaink "gondozására", a tanulók érdeklődési körének megfelelő szakköröket, tanfolyamokat szervezünk /pl. számítástechnika, művészeti/.

A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében figyelünk az egészséges életmódra nevelésre, a hagyományok tiszteletére, az önismeretre, a természet szeretetére, az ökológiai szemlélet kialakítására. Hetedik és nyolcadik osztályosaink a tanulószobán kapnak lehetőséget a másnapi felkészüléshez. Iskolai könyvtárunk folyamatosan gyarapodó állománnyal és könyvtári foglalkozásokkal várja az érdeklődő tanulókat. Nyári táborokat szervezünk (szorobán, népművészeti és sporttáborok) a szabadidő hasznos eltöltése érdekében.

Pedagógiai programunkban mindezek összehangoltan jelennek meg a tanórák és tanórán kívüli lehetőségek figyelembevételével.

pdfAlapító okirat

Iskolánk Szent Imre Kertvárosban épült 1953-ban. 1982-ben önálló, 4 tantermes résszel bővült, amit az első-másodikos tanulók használnak. 1986-ban tornacsarnok és öltöző is készült. Sportudvarral, saját játékudvarral rendelkezünk. 2002-ben a tornasátorból tornaterem, 2003-ban a faházas öltözőből kőépületes épült. 2013-ban műfüves focipályával korszerűsödött a sportudvar.

Jelenleg kerületünk 2. legnagyobb tanuló létszámú általános iskolája. Délelőtt 20 tanulócsoportban, délután 13 napközis csoportban folyik a tanítás. Minden tantárgyat megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógus tanít. 4. osztálytól csoportbontásban angol vagy német nyelvet tanulnak diákjaink. A szociálisan rászorulók támogatásban részesülhetnek. Sportéletünk élénk és eredményes. Diák Sportkörünk színes kínálattal áll a sportolni vágyók rendelkezésére (foci, kosárlabda, karate, úszás, sakk, kézilabda, jazzbalett, természetjáró, sí). A Fővárosi Pedagógiai Intézet Tehetségfejlesztő Műhelyének bázisiskolája voltunk. Szakköreink (néptánc, számítógép, környezet rádió, újságíró, rajz, kerámia, videós stb.) lehetőséget biztosítanak a tehetségek felkutatására. A kerületi Dohnányi Ernő Zeneiskola zongora, hegedű és szolfézsórákat tart épületünkben. Sakkot tanórán kívül több évfolyamon eredményesen oktatunk. Jól felszerelt számítógéptermünkben tanórák és tanórákon kívüli foglalkozások egyaránt folynak. A felsősök tanári felügyelettel internetezhetnek is.

1986-tól videó-, és TV stúdió is működik iskolánkban. Az Egy Nap Gyermekekért Alapítvány anyagilag jelentős mértékben támogatja iskolánkat.

Iskolánk tagozatot nem működtet. Kiemelten kezeljük a nyelvoktatást, a matematikát, az anyanyelvi oktatást, a mindennapos testedzést, a számítógép és a sakkoktatást. A helyi kerettantervben a természettudományos ismeretek tanítására is hangsúlyt fektetünk. Rendszeresen szervezzük nyári táborainkat és sítáborokat. Legfőbb célkitűzésünk, hogy tanulóink jól érezzék magukat az iskolában, pozitív, magabiztos személyiséggé váljanak, akik jól eligazodnak a mindennapi életben. A kerületi és budapesti tanulmányi versenyeken sikerrel szerepelünk. A felvételi eredményeink jók, ahogy ezt a továbbtanulási statisztika bizonyítja. Tanítványaink a középiskolában is helyt tudnak állni.

A 2015-2016. tanévben három első osztályt fogunk indítani.

pdfAlapító okirat

Iskolánk
az Apponyi Albert II. sz. polgári fiúiskola jogutódjaként, jelenlegi helyén 1958 óta működik. Vörösmarty Mihály nevét 1990-ben vette fel a család még élő tagjainak egyetértésével és jelenlétében.

1991/92-es tanévtől közös igazgatású, +általános és gimnáziumi korosztály oktatásával és nevelésével foglalkozó, önkormányzati fenntartású intézmény.

Mind az általános iskolában, mind a gimnáziumban csak speciális tantervű osztályok működnek, ahol ének-zenei, angol és német idegen nyelvi képességfejlesztés folyik. Az iskola a humán értékek átadását tartja kiemelt nevelési feladatának. Ennek egyik eleme a zenei képzés, amely alkalmat nyújt a zeneirodalom remekműveinek megismerésére és a zeneértő közönség alakítására, valamint a zenei tehetségek felfedezésére és fejlesztésére. A kórusok sikerét rádiófelvételek, több CD megjelentetése, nemzetközi első és második versenyhelyezések fémjelzik. Kilenc nyugat-európai iskolával ápolnak kórusbarátságot a zenetagozatos osztályok. Gyakoriak a külföldi, zeneakadémiai és rádiószereplések. A nyelv-oktatás célja a diákok idegen nyelvi műveltségének megteremtése és növelése, a konvertálható nyelvtudás megszerzése, amit a külföldi nyelvgyakorlási lehetőség is segít. Az angol-német speciális tantervű osztályainkban a 1., 2. osztályban heti 2, 3. osztályban 2,5 órában, a  4. osztálytól heti 5 órában tanítjuk a választott nyelvet.

Az iskola másik erőssége az irodalmi tehetséggondozás. A versmondás szeretete hívta életre a kerületi és budapesti Vörösmarty szavalóversenyt, a legjobb fővárosi versmondók és a neves zsűri örömére.

Iskolánknak nincs körzete, tehát minden érdeklődő, leendő 1. osztályos tanulót szívesen fogadunk. A gyermekek képességének, figyelmének, gondolkodásának felmérését stb. - ismerkedés jellegű beszélgetésen - az iskola alsó tagozat munkaközössége végzi (március elején).

A zene tagozatra jelentkezők közül a legtehetségesebbeket az ének szaktanárok hallás és ritmusérzék szerint választják ki. A zenei osztályosok tanóra keretében tanulnak furulyázni, és heti 2 órában énekkari keretek között készülnek a különböző szereplésekre.

Mindkét tagozatról jelentkezhetnek a jó mozgású, hajlékony, megfelelő fizikai adottságokkal rendelkező lányok a ritmikus sportgimnasztika csoportba, akik hetente három különórán részesülnek sportművészeti oktatásban.

Minden tanuló tanul néptáncot, melynek sikerességét az év végi színvonalas bemutatók igazolják.

Hangszer tanulására bármely osztályba járó tehetséges tanulónak lehetősége van. A Dohnányi Ernő Zeneiskola tanárai a Vörösmarty iskolában tartanak délutánonként zene- és szolfézsórákat.

Az alsó tagozaton zömmel úgynevezett nagyfelmenő, gurulásos rendszerben dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy minden osztálynak 2-2 tanító nénije van, és 4 éven keresztül, a tárgyakat megosztva mindketten tanítanak délelőtt, és délután a napköziben is foglalkoznak a gyerekekkel. Minden osztálynak saját tanterme van: itt folyik a délelőtti tanulás és a délutáni napközis munka.

Az óraközi szüneteket, melyek 15 percesek, a gyerekek a nagy udvaron töltik.

A Pedagógiai Intézet által szervezett tantárgyi teljesítménymérések igazolják, hogy tanulóink általában a kerületi és fővárosi átlagok fölött teljesítenek.

Minden évben eredményesen veszünk részt a különböző tanulmányi és egyéb versenyeken.

Kattintson ide a megtekintéshez!

pdfAlapító okirat

Iskolánk a Havanna lakótelepen található. Mintegy 300 diák és 30 pedagógus dolgozik együtt. Diákjaink nyolc évfolyamon két-két párhuzamos osztályban tanulnak.

Az alsó tagozaton már első évfolyamtól angol nyelvet és informatikát oktatunk. A gyermekeknek lehetőségük van néptáncon és a Budapest Honvéd FC és Törekvés SE támogatásával szervezett kosár- és fociedzéseken és részt venni.
Az olvasást szótagoló eljárással tanítjuk, az oktatásban kooperatív tanulási technikákat és projektmódszert alkalmazunk.
A programok megvalósítására olyan környezetet alakítottunk ki, ahol a gyermekek a napi nyolc órát kényelmesen tölthetik el. Tantermeink barátságosak, esztétikusak, jól felszereltek. 2009 júniusától ÖKO iskolaként működünk.

Felsőseink rendelkezésére áll egy korszerű nyelvi laboratórium és internettel ellátott számítógépterem. 5-8. osztályig bontott csoportokban oktatjuk a magyar, matematika, idegen nyelv, informatika és technika tantárgyakat. Tanulóink az angol és a német nyelv közül választhatnak.
Tornatermünk, balett- és konditermünk a testi felüdülést, 11 ezer kötetes könyvtárunk pedig a szellemi épülést szolgálja. Itt a gyerekek délutánonként a világhálón is gyűjthetnek információkat szorgalmi feladataikhoz.

A délutáni szabadidőben lehetőség nyílik testmozgásra a sportkörökön. Diákjaink az általuk választott szakkörökön is részt vehetnek. Szakköreink: Irodalmi színpad, Beautiful English, English for fun, orosz, Kerekezők, Kisinfo, Nagyinfo, Sulidesign, modern táncok, polgárvédelem, lövészet, fizika, énekkar.
A JAM program keretében tanulóink megismerkedhetnek az üzleti élet alapfogalmaival, élethelyzeteivel.
A 16 évet betöltött tanulók a levelező tagozaton szerezhetnek bizonyítványt.

Látogasson el honlapunkra, kísérje figyelemmel aktuális programjainkat!

pdfAlapító okirat

Iskolánkba elsősorban a közelben található Gloriett-lakótelepről, illetve a Szentlőrinc-telepről járnak tanulók. Intézményünk nevelői immár 40 éve törekednek a tanulás megszerettetésére. Az 1-2. osztályos tanulók külön épületben, zöld környezetben a Feál tagiskolában; a 3-8. évfolyam diákjai a Darus utcai épületben tanulhatnak. Iskolánkban jelenleg 20 osztály van.

Az általános tantervű osztályaink alsó tagozatos diákjai a mindennapos testnevelés óra mellett a közeli uszodába is járnak. A rendszeres testmozgást délutáni sportfoglalkozásokkal is igyekszünk biztosítani. Azok a gyerekek, akiknek a szülei az emelt óraszámú matematikaoktatást választották, magasabb óraszámban ismerkednek a számok világával, és a 3. osztálytól lehetőségük nyílik az informatikaképzésre is.

Idegennyelv-oktatás (angol, német) már az első évben van iskolánkban. A 2000-2001-es tanévtől került bevezetésre a magyar-német két tannyelvű oktatás. A tanítás a mindennapos német nyelvi órákon csoportbontásban valósul meg.1-2. évfolyamon a rajz, ének, környezetismeret; 3-4 évfolyamon rajz, testnevelés, környezetismeret; 5-8. évfolyamon az országismeret, testnevelés és történelem tantárgyakat tanítjuk német nyelven. A nyelvtanulás elmélyítését a több éve sikeresen működő csereprogramok is segítik. A hatékony nyelvtanítás eredményeként több tehetséges gyermekünk sikeres alap- és középfokú nyelvvizsgát tett a 8. évfolyam végén.

Pedagógusaink igyekeznek a legfrissebb módszereket alkalmazni a tanórákon. Munkánk eredményességét a tanulmányi versenyek sikerei bizonyítják. A tehetséggondozás mellett a segítségre szorulókat korrepetálásokkal, fejlesztő foglalkozásokkal igyekszünk felzárkóztatni. Végzős tanítványaink felvételi eredményei alapján úgy érezzük, hogy eredményes tovább tanulás lehetőségét is biztosítani tudjuk.

A környezettudatos magatartás kialakítása kiemelt szerepet tölt be életünkben, hiszen 2005-től Ökoiskola vagyunk, 2012-ben elnyertük az Örökös Ökoiskola címet. Iskolánk só termét nemcsak diákjaink, hanem a kerületi lakosok is ingyen látogathatják.

Nagy lelkesedéssel veszünk részt a JAM- munkában, mellyel diákjaink vállalkozásban való jártasságát szeretnénk kialakítani. Fontosnak tartjuk a közösség formálását, a tanár-diák kapcsolat színvonalának emelését. Diákönkormányzatunk évek óta hatékonyan segíti az iskola működését.

A szabadidős tevékenységeket a diákok és a szüleik igényei alapján szervezzük; számos szakkör várja az érdeklődőket. A nyelvi és nyári táborok gazdag programjai még színesebbé teszik tanulóink életét. A Határtalanul! pályázat keretében hetedikes tanítványaink Erdély csodálatos tájait barangolhatják be. Nagyon büszkék vagyunk hagyományainkra, melyek színvonalas programjai nagy népszerűségnek örvendenek: szüreti bál, az alapítványi-bál, a Darus-nap stb.
 

pdfLetöltés - Szakmai alapdokumentum

pdfAlapító okirat

Rövid ismertető az intézményben az folyó munkáról

 Iskolánk alapvető céljai közé tartozik, hogy olyan tanulóközpontú, biztos ismereteket nyújtó, a továbbtanuláshoz erős alapokat adó intézmény legyen, melyben a gyermekek szabadon kibontakoztathatják képességeiket, egyéniségüket.

A szakmai munka segítése mellett, a nyugodt körülményeket is biztosítja, hogy minden osztálynak újonnan berendezett saját tanterme van, emellett jól felszerelt szaktantermekben (wifi, digitális táblák, projektorok, laptopok) oktatjuk a földrajz, biológia, rajz, ének, technika, kémia, fizika, idegen nyelv, informatika tantárgyakat.

Könyvtárunk 14000 kötettel és internet kapcsolatos számítógépekkel áll a tanulók rendelkezésére. A zeneiskola hozzánk kihelyezett tagozatán szolfézs és hangszeres zene (zongora, gitár, furulya, oboa) oktatása folyik. Az iskolai logopédusok és a fejlesztő pedagógusok helyben foglalkoznak a tanulókkal. A rászoruló gyermekeknek intézményünkben hetente tart foglalkozást gyógytestnevelő szakember.

Az anyanyelv tanításánál a szótagoló-elemző-összetevő módszert alkalmazzuk.

Dislexia-prevenciós osztályainkban Meixner módszerrel tanítunk.

Hagyományőrző programunk keretében felelevenítjük a jeles napok népszokásait, hagyományait (Mihály nap, szüret, Márton nap, lucázás, kiszézés, farsang, húsvét, stb.).

A napközis (1-6. évf.) és tanulószobai (7-8. évf.) ellátást és foglalkozást minden igénylőnek biztosítani tudjuk.

Tanórán kívüli foglakozásainkon minden évfolyamon biztosítjuk a tehetséggondozást és a felzárkóztatást magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyakból. Változatos a tehetséggondozó és a szakköri kínálatunk is: középiskolai előkészítők, énekkar, biológia, kémia, fizika, informatika, kiadványszerkesztő, média, színjátszó, stb.; valamint sportfoglalkozásaink: röplabda, kosárlabda, floorball, tánc, karate, baranta, stb.

Színesek egyéb tanórán és iskolán kívüli programjaink is: témahetek, projektnapok, ökoiskolai programok, erdei iskola, színház- és múzeumlátogatások, stb.

Hír naptár

« October 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Csatlakozz közösségünkhöz