Budapest XVIII. kerület Tölgyesi utca 5/b. szám 145484/2 hrsz alatti építési engedély ügye

Írta:  2015.06.23.
Kérelmező neve: IDEAL-PURE-HOME Kft.
Kérelmező címe: 1181 Budapest, Mátyás király utca 5.
Tárgy a Budapest XVIII. kerület Tölgyesi utca 5/b. szám 145484/2 hrsz alatti építési engedély ügye

HIRDETMÉNY
 
IDEAL-PURE-HOME Kft. - képviselője : Fasching Judit ügyvezető, cég székhelye : 1181 Budapest, Mátyás király utca 5., cégjegyzékszám: 01-09-198939 -, építtető kérelmére , a Budapest XVIII. kerület Tölgyesi utca 5/b. szám és 145484/2 helyrajzi szám alatti ingatlanon, a jobb oldali (ÉNY-i) telekhatártól 0,60 m-re, az utcai telekhatártól 6,0 m-re és 34,58 m-re tervezett 2 db új földszint + emeletes egylakásos lakóépület építése ügyében a 23/26959-22/2015 számú, 2015. 06. 23-án kelt határozattal érdemi dönté st hoztam.

Az eljárásban hozott döntésemről, értesítenem kell a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultakat is.

Tekintettel arra, hogy a szomszédos 1182 Budapest, Királyhágó utca 98/A. 1. em. 4. szám, 145481/2/A/4 hrsz alatti ingatlannal rendelkezni jogosult Boros György (utolsó ismert lakcíme : 1182 Budapest, Királyhágó utca 98/A. 1. em. 4.) elhunyt, és a hagyatéki eljárás még nem zajlott le, az örökös(ök) /jogutód/ még nem ismert, ezért hirdetményi úton történő értesítés szükséges.

Felhívom az eljárásban érintett néhai Boros György örökösei figyelmét, hogy a döntést hatóságomnál - a jogosultságuk igazolása mellett - személyesen vagy meghatalmazott útján átvehetik.
Az engedéllyel felmerülő kérdésével telefonon, ügyfélfogadási időben személyesen - a Budapest, XVIII.
kerület Üllői út 400. szám alatti 321. irodában - felkeresni szíveskedjenek.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.30 - 18.00 óráig
Szerda: 8.00 - 17.00 óráig
Péntek: 8.00 - 12.00 óráig.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80.§ (1)
"Ha jogszabály másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy
b) a jogutód nem ismert."
A Ket. 80 § (2) " A hirdetménynek tartalmaznia kell
a) a kifüggesztés napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét, illetőleg székhelyét, továbbá
e) azt a figyelemfe lhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti."

A Ket. 78.§ (10) "A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a (8) bekezdésben meghatározott módon átadták. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni."


A döntés ellen, annak közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult ügyfél fellebbezését benyújthatja
  •  postai úton hatóságom címére feladva,
  •  papír alapon hatóságom ügyfélszolgálatán, integrált ügyfélszolgálaton vagy Építésügyi Szolgáltatási Ponton,
  •  amennyiben jelen döntés számára elektronikusan került kézbesítésre, úgy elektronikus úton az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban ÉTDR) keresztül.
A fellebbezés iratát a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály - 1012. Budapest I. ker. Logodi utca 38-40. szám - kell címezni, de hatóságomnak kell benyújtani.
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft, melyet előzetesen kell megfizetni. Az illetéket az elektronikus úton indított fellebbezés esetén a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (1184 Budapest Üllői út 400. szám) 10918001-00000002-39950996 számú számlájára kell megfizetni.
A jogorvoslati kérelem előterjesztésére nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát képező építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-en keresztül tekintheti meg.

Budapest, 2015-06-23
 
dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző nevében és megbízásából:

Horváth Ildikó
sk.
építéshatósági ügyintéző

Hír naptár

« Január 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Csatlakozz közösségünkhöz