Elfogadták a költségvetési rendelettervezetet

Írta:  2011.03.09.
Az önkormányzat képviselő-testületének február 17-i ülésén született rendeletek, határozatok.
 
Rendeletek

(1.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésről szóló rendelettervezetének I. fordulójában 14 igen szavazat, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett a 2011. évi költségvetési rendelettervezet bevételi és kiadási főösszegét 21 milliárd 651 millió 475 ezer forintban, ezen belül a személyi juttatások összegét az önkormányzati feladatokra 1 milliárd 98 millió 519 ezer forintban, az intézményi feladatokra 5 milliárd 343 millió 485 ezer forintban fogadta el. A működési célú rövid lejáratú hitelek átlagos összegét 4,5 milliárd forintban határozza meg. Felkérte a polgármestert a költségvetési rendelettervezet részleteinek további egyeztetésére, valamint a képviselő-testület és azok megfelelő bizottságai készítsék el a szükséges módosításokat, kiegészítéseket az újabb beterjesztésére. (Rendelettervezet)
(2.) 16 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett a képviselő-testület megalkotta a pénzbeli és természetbeli szociális ellátásról szóló 1/2011. (II.18.) számú önkormányzati rendeletét. A rendelet célja, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának képviselő-testülete megteremtse a kerület lakóinak a szociális ellátás feltételeit, a magasabb szintű jogszabályokban, a nemzetközi egyezményekben és az Alkotmányban foglaltak alapján a meghatározott szociális jogokat érvényre juttassa a közigazgatási határán belül a társadalmi esélyegyenlőség megteremtése és a szociálisan segítségre szorulók támogatása érdekében.
A rendelet megalkotásával a képviselő-testület eleget tesz a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) által, a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás körében előírt, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) által, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra vonatkozóan előírt szabályozási kötelezettségének.
A rendelet szabályozza a kérelmek benyújtásának helyét, a kérelemhez csatolandó okiratok körét, a kérelmezőnek az önkormányzattal történő együttműködési kötelezettségét, a kérelem elbírálásának menetét, a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére, valamint méltányosságból történő csökkentésére, elengedésére vonatkozó előírásokat.
Rendelet: az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások típusainak felsorolását tartalmazza.
Rendelkezik az átmeneti segély jogosultsági feltételeiről, a támogatás mértékéről, a kifizetés módjáról, valamint ezen feltételektől méltányosságból történő eltérés szabályairól.
Rendelkezik a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogosultsági feltételeiről, a támogatás mértékéről, a kifizetés módjáról, valamint ezen feltételektől méltányosságból történő eltérés szabályairól.
A helyi, valamint a kiegészítő lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, a támogatás mértékét határozza meg.
Rendelkezik a lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátásként történő megállapításáról, így a támogatás folyósítása az önkormányzattal megállapodást kötött szervezet (szolgáltató) részére történik, azaz ténylegesen a szociálisan rászorult személy lakásfenntartással kapcsolatos rendszeres kiadásainak csökkentését biztosítja.
Az Szt. a méltányos jogcímen járó ápolási díj jogosultsági feltételeiről rendelkezik. Szabályozza az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzését az önkormányzat házi segítségnyújtást nyújtó intézményén, az Egyesített Szociális Központon keresztül, mely az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatakor környezettanulmányt készít.
Rendelkezik a temetési segélyre vonatkozó jogosultsági feltételekről és a támogatás mértékéről.
A rendelet a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeként határozza meg a kérelmező, illetve ellátásra jogosult részére a lakókörnyezet rendezettsége biztosításának kötelezettségét. A kötelezettség teljesítésének ellenőrzését az Önkormányzat a Közterület-felügyelet bevonásával végzi.
Az Szt.-ben meghatározott eseteken kívül meghatározza azon személyek körét, akik rendszeres szociális segélyre jogosultak.
A rendelet szabályozza az együttműködés eljárási szabályait, a beilleszkedést segítő programok típusait és az együttműködés megszegésének eseteit.
Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság feltételeiről, az adósságkezelésbe bevonható adósság típusairól, az elismert lakásnagyságról rendelkezik.
A méltányos jogcímen járó közgyógyellátás jogosultsági feltételeit határozza meg.
A rendelet a köztemetés költségének megfizetésénél lehetőséget ad a méltányosság gyakorlására, így a temetésre köteles személy kérelmére, családja jövedelmi és vagyoni helyzetének figyelembe vételével részletfizetés, az összeg csökkentése vagy elengedése engedélyezhető, tekintettel arra, hogy a köztemetés költségének megfizetése sok esetben komoly anyagi problémát jelent a temetésre köteles személyeknek. (Rendelet)
 
(3.) A képviselő-testület 21 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta – a 32/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításával – 2/2011. (II.22.) számú önkormányzati rendeletét az épített környezet helyi védelméről. A rendelet kihirdetés napját követő 30. napon lép hatályba.
Az önkormányzat a pestszentimrei Vezér utca-Határ utca-Juhász József utca-Csokonai utca-Nagykőrösi utca által határolt területet helyi területi védelem alá helyezte, hogy elősegítse az épített környezeti örökség megőrzését és fenntartását a jövő nemzedék számára is. Erre a területre az alábbi előírások vonatkoznak: 1.) Megtartandó környezethez való illeszkedést új építés, meglévő épület bővítése, átalakítása, felújítása valamint közterület fejlesztés előtt értékvédelmi tanulmánnyal kell alátámasztani. 2.) A védett területen belül nem alkalmazhatók a környezettől idegen formai, szerkezeti, anyaghasználati megoldások. 3.) Törekedni kell az eredeti településszerkezet, a településkarakteri, kultúrtáji, településképi, utcaképi karakter megőrzésére. 4.) A környezethez való illeszkedés igazolása során a beavatkozással szomszédos, legalább két telek mélységű területet vizsgálni kell. A vizsgált területnek a Nemes utca mentén telektömb szélességűnek kell lennie. 5.) Nemes utca menti L2/A-XVIII/Ü3 jelű építési övezetben előírt minimális építménymagasságtól az értékvédelmi tanulmány alapján, tervtanácsi ajánlással el lehet térni. Új épület elhelyezése illetve a meglévő épületek felújítása vagy átalakítása esetén a karakterre jellemző beépítési módot, tömegalakítást és anyaghasználatot elő kell írni. 6.) Jelenlegi utcahálózat nem változtatható. A területre jellemző eredeti telekosztásnak megfelelő telekméretek megtartandók, további telekosztás nem engedélyezhető ugyanakkor a korábban kettéosztott telkek összevonása engedélyezhető, a telekhatár-rendezés nincs korlátozva. 7.) Környezettől idegen formai, szerkezeti, anyaghasználati megoldások nem alkalmazhatók. Törekedni kell az eredeti szerkezetek és anyagok újrafelhasználására, 8.) Az értékes, karakteres épületek homlokzatain csak a teljes homlokzatra kiterjedő felújítás végezhető. 9.) A védendő épületek megjelenését érintő beavatkozások az eredeti tervek felhasználásával, annak hiányában egyéb archív dokumentumok alapján történhetnek.” (Rendelet)
 
Határozatok
 
(4.) 16 igen szavazat és 5 ellenszavazat mellett a képviselő-testület beleegyezését adta ahhoz, hogy az idegenforgalmi adót Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évben bevezesse. (Határozat)
 
(5.) 16 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett a képviselő-testület elfogadta a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat feladatára és hatáskörére vonatkozó módosítást. (Határozat)
Rendelet
 
(6.) 16 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett a testület felkérte a polgármestert, hogy – a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat által elfogadott módosított tartalommal – 2011. április 15-ig készíttesse el a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 25/1995. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelet V/A fejezetére vonatkozó módosítást. (Rendelet)
 
Határozatok
 
 (7.) A képviselő-testület 21 igen szavazattal egyhangúlag meghatározta a 2011. évi programtervét. (Határozat)
 
(8.) A képviselő-testület 21 igen szavazattal egyhangúlag három éves időtartamra (2014. február 28-ig) meghosszabbította az önkormányzat és a FSZEK Nagykőrösi úti könyvtár között meglévő közművelődési megállapodást, az eredeti megállapodásban foglaltak megváltoztatása nélkül. (Határozat)
 
(9.) A képviselő-testület 21 igen szavazattal egyhangúlag három éves időtartamra (2014. február 28-ig) meghosszabbította az önkormányzat és a FSZEK Havanna lakótelepi könyvtár között meglévő közművelődési megállapodást, az eredeti megállapodásban foglaltak megváltoztatása nélkül. (Határozat)
 
(10.) Az önkormányzati képviselők alapító okiratok (Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény, Dohnányi Ernő Zeneiskola, Pestszentlőrinc -Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központjának, Karinthy Frigyes Gimnázium, Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium, XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat) módosításáról 19 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyó döntést hoztak.    (Határozat) 
 
(11.) 15 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett döntött a képviselő-testület, hogy a PLERSPORT Pestszentlőrinc-Elektromos-Rév Kft. önkormányzati tulajdonrészt dr. Lévai István Zoltán képviseli, és egyben felkérte a polgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket. (Határozat)
 
(12.) A Reviczky Zenevár Kis Lakói Alapítvány székhelybejegyzési kérelmét a képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és hozzájárult, hogy a Fővárosi Bíróságon székhelyként nyilvántartásba kerüljön. (Határozat) 
 
(13.) A képviselő-testület 19 igen szavazattal egyhangúlag kezdeményezte, hogy a 150353/9 hrsz. alatt nyilvántartott, 3377 négyzetméter nagyságú közpark (XVIII. kerület, Kinizsi utca) valamint a 150353/10 hrsz. alatt nyilvántartott, 5572 négyzetméter nagyságú közterület (XVIII. kerület, Kinizsi utca) ingyenes önkormányzati tulajdonba kerüljön. Mindkét ingatlant az önkormányzat településfejlesztés, településrendezés érdekében kívánja tulajdonba venni, és közterület céljára kívánja felhasználni. Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, a felmerülő egyéb költség megtérítését, az ingatlannal kapcsolatban lemond az állammal szemben támasztott bármilyen követelésről. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert; tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy az ingatlanok tulajdonjogát az önkormányzat megszerezhesse. (Határozat)
 
(14.) A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag kezdeményezte, hogy a 150805 hrsz. alatt nyilvántartott, Városház u. 1. szám (XVIII. kerület) alatt található, 275 négyzetméter nagyságú kultúrház megjelölésű ingatlan (Rózsa Művelődési Ház) ingyenesen önkormányzati tulajdonba kerüljön. Az önkormányzat az ingatlant kötelezően ellátandó önkormányzati feladat ellátása érdekében kulturális és közművelődési célja kívánja tulajdonba venni. Az önkormányzat vállalja a felmerülő költségeket, és az ingatlannak kapcsolatban az állammal szemben semmilyen követelése nincs. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan tulajdonba adásától számított öt éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t hasznosítási cél megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. (Határozat) 
 
(15.) A testület 19 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett hatályban tartja és megerősítette 1258/2009. (X.15.) számú határozatát arról, hogy a XVIII. kerületi 157134 hrsz.-ú ingatlan ingyenesen önkormányzati tulajdonba kerüljön.
Az ingatlant az önkormányzat településfejlesztés, településrendezés érdekében kívánja tulajdonba venni, és közterület céljára felhasználni. Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, a felmerülő egyéb költség megtérítését, és az ingatlan kapcsolatban lemond az állammal szemben támasztott követelésekről. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az önkormányzat részére az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. (Határozat)
 
(16.) 19 igen szavazattal egyhangúlag úgy döntött a testület, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségeket 2011. május 31-ig nem kívánja elidegeníteni. Felkérte a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ez idő alatt ne készüljön és kerüljön előterjesztés a döntést hozók elé. (Határozat)
 
(17.) A képviselő-testület 15 igen szavazat és 6 ellenszavazat mellett 2011. február 18-tól – az önkormányzat száz százalékos tulajdonában álló – XVIII. kerületi Városüzemeltető Nonprofit Kft-t bízta meg a közfoglalkoztatási programban érintett álláskeresők foglalkoztatásával illetve az ehhez kapcsolódó teendők ellátásával. (Határozat)
 
(18.) 15 igen szavazat és 6 ellenszavazat mellett az Városüzemeltető Nonprofit Kft. alapító okiratát „a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások kiegészítéssel módosította.” (Határozat)
 
(19.) A Gazdasági Ellátó Szolgálat (GESZ) vezetői kinevezéséről a testület zárt tárgyaláson hozott határozatot. (Határozat)
 
(20.) A képviselő-testület tulajdonosi döntéseket hozott (Vagyon18 Nonprofit Zrt, Bókay-kert Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgáló választása, M18 Műszak Üzemeltető és Karbantartó Kft könyvvizsgáló díjazás megállapítására. (Határozat)
 
(21.) A képviselő testület tulajdonosi döntéseket hozott a Bókay Kert Közhasznú Nonprofit Kft tevékenységének megszüntetéséről, a tevékenységnek a Vagyon 18 Nonprofit Zrt-hez történő áthelyezéséről, a két társaság közötti átadás-átvétel lebonyolításáról, Vagyon18 Nonprofit Zrt. és a Bókay-kert Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról. (Határozat)
 
(22.) A képviselő-testület 14 igen szavazat, 5 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az oktatás, a szabadidős és közművelődési sport tevékenység szervezésével, lebonyolításával, valamint az ezen szolgáltatások feltételeinek biztosításával a helyi közszolgáltatásokat eddig ellátó Bókay-kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság helyett a feladattal 2011. április 1-jétől Vagyon18 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Vagyonkezelő Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaságot bízza meg. (Határozat) 
 
(23.) A Csibész Gyermekjóléti és Módszertani Központ Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona érdekképviseleti fórumába - 2014. december 31. napjáig terjedő időre - delegáltak megválasztására határozatot hozott a testület. Delegáltak: 5 igen szavazat, 12 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett Vilmányi Gábor, 16 igen szavazat és 4 ellenszavazat mellett Maitz László, 16 igen szavazat és 4 ellenszav zat mellett Kiss Róbert. (Határozat)