A képviselők megalkották a költségvetési rendeletet

Írta:  2011.03.24.
Az önkormányzat képviselő-testületének március 3-i testületi ülésé n született rendeletek, határozatok.

 Rendeletek

 (1.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának képviselő-testülete 13 igen szavazat, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett megalkotta 3/2011. (III.8.) sz. önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. 
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, az önkormányzat gazdasági társaságaira, a helyi kisebbségi önkormányzatokra – a számukra biztosított támogatások tekintetében –, valamint az önkormányzat intézményeire terjed ki.
(1) A képviselő-testület meghatározta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének költségvetés főösszegeit: a) pénzforgalmi költségvetési bevételét: 16 milliárd 951 millió forint, b) költségvetési kiadását: 17 milliárd 134 millió forint, c) költségvetési hiányát: 183 millió forint, d) finanszírozási bevételét: 4 milliárd 700 millió forint, e) finanszírozási kiadását: 4 milliárd 517 millió forint, f) finanszírozási többletét: 183 millió forint g) hiány külső finanszírozására szolgáló hitelfelvételét: 4 milliárd 700 millió forint összegben állapította meg.
(2) Az önkormányzat 2010. évben a hitelkeret szerződésében rögzített rövid lejáratú hitelkeretét már kimerítette, ezért a 2011. évi költségvetés összeállításakor a költségvetési kiadások csak a várható költségvetési bevételek mértékéig voltak tervezhetők. A 183 millió forint költségvetési hiány fedezetét az ugyanekkora összegű finanszírozási többlet jelenti.
(3) Az önkormányzat által elnyert projektek esetében az utófinanszírozások következtében felmerülő, önerőn túli finanszírozásra 200 millió forint átlagos állományú egyéb belföldi forrásból származó rövid lejáratú hitelfelvétel szükséges, a részelszámolások megelőlegezésére.
(4) A rövidlejáratú hitel visszafizetési kötelezettség 4 milliárd 500 millió forint.
(5) Hosszú lejáratú hitel visszafizetési kötelezettségünk 2011. évben 16 millió 805 ezer forint, amely a Gulner utcai Általános Iskola tornatermének beruházásához kapcsolódik a Magyar Fejlesztési Bank, mint jogosult felé.
(6) Az év közben jelentkező likviditási probléma kezelésére az önkormányzatnak a UniCredit Bankkal kötött 31396. számú hitelkeret szerződés alapján 1,5 milliárd forint összegű folyószámla-hitelkeret áll rendelkezésére.
(7) A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a rendeletben jóváhagyott rövid lejáratú hitelállomány struktúrájának kezelésére, illetve a projektfinanszírozást megelőlegező hitel felvételére, vagy azzal egyenértékű pénzügyi művelet lebonyolítására.
A képviselő-testület megállapította a költségvetés címrendjét, bevételeit és kiadásait, költségvetés végrehajtásának szabályait.
A fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit. Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2011. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket is terhelő kötelezettségvállalás csak abban az esetben tehető, ha arra vonatkozóan a képviselő-testület külön döntést hoz. Ezt az előírást minden, 100 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetében alkalmazni kell.
A 2010. évi pénzmaradvány felhasználást oly módon rögzíti a költségvetési szervek vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.
A képviselő-testület döntési kompetenciáját fenntartotta az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvétele tekintetében, valamint a kötvénykibocsátásra vonatkozóan. A rövid lejáratú, illetve folyószámla-hitel felvételére feljogosítja a polgármestert azzal, hogy be kell tartania az általános kötelezettségvállalási szabályokat.
Az e jogkörben tett intézkedésekről a polgármesternek az intézkedés utáni soron következő ülésen kell tájékoztatnia a képviselő-testületet.
 
A rendelet a kihirdetést követő napon 2011. március 9-én lépett hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi gazdálkodás során kell alkalmazni. (Rendelet)
Határozat
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag felkérte a polgármestert a kerület kulturális és közművelődési intézményeinek hatékonyabb működése, az értékek megőrzése, a párhuzamosságok megszűntetése, az intézményi és szervezeti rendszer meghatározása, az e célra fordítható források hatékonyabb felhasználása érdekében május 30-ig készítsen előterjesztést, s azt az előírt vélemény ismeretében terjessze a képviselő-testülete elé.   (Határozat)
Rendelet
(2.) A képviselő-testület 19 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta 4/2011. (III.8.) sz. önkormányzati rendeletét a 2010. évi költségvetéséről szóló 6/2010. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. A bevételeinek főösszegét 20 milliárd 224 millió forintban, a kiadási főösszeget 24 milliárd 724 millió forintban, a hiányát 4 milliárd 500 millió forintban határozta meg. (Rendelet)
 
 
(3.) 20 igen szavazattal a képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az 5/2011. (III.8.) számú önkormányzati rendeletét a szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló 2/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet módosítását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2011. január 1. napjától hatályba lépett változása, a szociálpolitikai kerekasztal, valamint a helyi gyermekvédelmi tanácskozáson résztvevők körének kiegészítése, pontosítása, valamint a polgármesteri hivatal szervezeti felépítésének változása tette indokolttá. (Rendelet)
Határozatok
A képviselő-testület 2010. november 18. napján megtartott ülésén 1432/2010. (XI.18.) számú határozatával döntött a polgármesteri hivatal szervezeti felépítésének módosításáról. A szociális és gyermekvédelmi iroda, valamint a városüzemeltetési, intézményirányítási és koordinációs iroda egyes részei a humánszolgáltatási irodába integrálódtak 2011. január 1. napjától, ezért szükséges a változások átvezetése a rendeletbe. (Határozat)
A képviselő-testület 18 igen szavazattal egyhangúlag felkérte a polgármestert, hogy a szociális kerekasztalt a szociális foglalkoztatás XVIII. kerületi helyzetéről évente egyszer előterjesztés formájában tájékoztassa. (Határozat)
 
 
S/1/Z (Sürgősségi/1/Zárt ülés)   A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta a „Hitelfelvétel a „Havanna projekt integrált szociális rehabilitáció” (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003) pályázat likviditási problémáinak megoldására” című napirendi pontot. (Határozat)
 
20 igen szavazattal egyhangúlag a testület úgy döntött, hogy a „Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció” (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0003) pályázat likviditási problémáinak megoldására az önkormányzat a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-hez hitelkérelmet nyújt be. Az igényelt hitelkeret összege: 200 millió forint. Az igényelt hitel kamatlába: a jegybanki alapkamat +3 százalék. (Határozat)
 
 
(S2.) 20 igen szavazattal a képviselő-testület egyhangúlag létrehozta a csapadék- és talajvíz elvezetés problémájával foglalkozó munkacsoportot, és felkérte Péntek Tamást, a Városüzemeltető Kht. ügyvezető igazgatóját a munkacsoport felállítására és vezetésére. (Határozat)
           
           
 (S3.) 20 igen szavazattal egyhangúlag a testület egyetértett azzal, hogy háromoldalú együttműködési megállapodás jöjjön létre a kerületi önkormányzat, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. és Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja között a közfoglalkoztatott személyek foglalkozás-egészségügyi vizsgálatához kapcsolódó feladatok ellátása érdekében és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. (Határozat)
 
 
(4.) 17 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az Evangélikus egyházzal történő intézmény átszervezéssel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására, valamint az átszervezéssel kapcsolatosan a Közoktatási Törvényben meghatározott vélemények beszerzésére. (Határozat)
 
15 igen szavazat 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett a képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a tárgyalások eredménye, illetve a vélemények beszerzése után tegyen javaslatot a feladat átszervezéssel kapcsolatosan. (Határozat)
 
18 igen szavazattal egyhangúlag felkérte a testület a polgármestert, hogy az előkészítő tárgyalások lezárását követően és a végleges döntés meghozatala előtt célzott közmeghallgatást hívjon össze a Hunyadi Mátyás Gimnázium és a Pitagorasz Általános Iskola átadásával kapcsolatban. (Határozat)
 
(5.) 17 igen szavazattal egyhangúlag a képviselő-testület úgy döntött, hogy a KMRFT-CÉDE-024/2009 regisztrációs számú pályázat keretén belül a „XVIII. kerületi általános iskolák eszközbeszerzése” címmel megkötött 010001509D számú támogatási szerződésben foglalt 16 millió forint támogatási összegből 1 millió 456 ezer 544 forintról lemond, és felhatalmazta a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. (Határozat)
 
(6.) 19 igen szavazattal egyhangúlag létrehozta a testület a zaj- és környezetvédelmi munkacsoportot, és felkérte a településfejlesztési és fenntartható fejlődési bizottság elnökét (Dömötör Istvánt) a munkacsoport felállítására és vezetésére. (Határozat)
 
 
 (7.) 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a testület a Közbiztonsági Centrum 2010. évi munkájáról szóló beszámolót. (Határozat)
           
 (8.) A képviselő-testület 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az aljegyzői állás betöltésére pályázati kiírását. A pályázat beérkezésének határideje: 2011. március 30.
 (Határozat)
 
(9.) 19 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a testület a Várospress Magyarország Kft. és az önkormányzat közötti egyezségi megállapodást. Felkérte a polgármestert intézkedjen a megállapodásban jelzett számla kifizetéséről. (Határozat)
 
(10.) Képviselő-testület 14 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a 2010. július 8. napján meghozott 1053/2010. (VII.08.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. (Határozat)
 
(11.)
A képviselő-testület döntést hozott a XVIII. kerületi, 156730 hrsz. ingatlan hasznosításáról. 14 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett 14 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a Budapest Airport Zrt. által használt és az önkormányzat tulajdonában lévő XVIII. kerületi, 156730 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 5379 négyzetméter területű részének használatáért 2010. december 1-től a bérleti szerződés megkötéséig 942.720 forint/hó használati díjat állapít meg. A testület felkérte a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a használati díj megfizetése, és az ehhez kapcsolódó szerződés aláírása érdekében. (Határozat)
 
 
A képviselő-testület 14 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett döntött arról, hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 29/1997. (X.21.) sz. önkormányzati rendelet önkormányzati vagyonra vonatkozó versenyeztetési eljárás szabályairól szóló 5. sz. melléklet 22. pont (1) bekezdés 3-4. pontja alapján meghívásos zártkörű pályázatot ír ki a XVIII. kerületi, 156730 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 5379 négyzetméter részének legalább öt évi határozott időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítására 745 forint /négyzetméter/év minimális bérleti díj meghatározása mellett. A testület felkérte és felhatalmazta a polgármestert, hogy a Budapest Airport Zrt. meghívására tegye meg a szükséges intézkedéseket. (Határozat)
 
 
14 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett a testület a pályázati bíráló bizottságba Kardos Gábor, Kádár Tibor, Maitz László önkormányzati képviselőket választotta meg. (Határozat)
 
 
14 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett a testület felhatalmazta és felkérte a polgármestert a pályázati dokumentáció elkészítésére, valamint arra, hogy tegye a szükséges intézkedéseket meg a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatban. A testület felkérte a polgármestert a pályázat elbírálását követően készítsen előterjesztést a képviselő-testület elé a döntéshozatalhoz. (Határozat)
 
 
(12) 18 igen szavazattal egyhangúlag a képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Budapesti Közlekedési Zrt-vel a 159840 hrsz-ú, XVIII. kerület, Üllői út 684. sz. alatti osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan Budapesti Közlekedési Zrt. ½-ed tulajdoni részének megszerzése érdekében. Felkérte a polgármestert, hogy a BKV Zrt-vel a tárgyalásokat követően készítsen előterjesztést a képviselő-testület elé tájékoztatás, illetve döntéshozatal céljából. (Határozat)
  
(13) Zárt ülésen döntött a képviselő-testület a „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról. (Határozat)
 
(14.) Zárt ülésen született tulajdonosi döntés a Vagyon18 Nonprofit Zrt . alapító okirat módosításáról. A képviselő-testület 14 igen szavazat és 5 ellenszavazat mellett felhatalmazta a polgármestert az alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, és a cégbírósági változásbejegyzéshez szükséges intézkedésekre. (Határozat)
 
 (15.) Az előterjesztő a napirendet a tárgyalás előtt visszavonta (Bókay-kert Szabadidő és Közművelődési Nonpofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának módosítása).   (Határozat)
 
(16.) Zárt ülésen született tulajdonosi döntés a M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft-nél pótbefizetési kötelezettség előírásáról. A képviselő-testület 15 igen szavazat és 4 ellenszavazat mellett alapítói jogkörében úgy döntött, hogy az M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft. veszteségeinek fedezésére 11 millió forint pótbefizetés teljesítését rendel el, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a pótbefizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges intézkedéseket – a 2011. évi költségvetés terhére – az alapító okiratban meghatározott határidőben megtegye. (Határozat)
 
(17.) Zárt ülésen döntött a képviselő-testület a I. fokú szociális és gyermekvédelmi segélyhatározatok elbírálásáról.   (Határozat)