Integrált városfejlesztés az EU segítségével

Írta:  2015.11.13.
Miért fontos a kerület számára az URBACT pályázat. Rövid összefoglaló a projektrõl.

Az Európai Unió URBACT programja nem ismeretlen a Városkép rendszeres olvasói elõtt, hiszen több alkalommal is beszámoltunk arról, hogy Pestszentlõrinc-Pestszentimre önkormányzata 2012-ben az URBACT II program keretében vezetõ partnerként tíz európai várossal együttmûködve a Havanna-lakótelepen élõk életminõségének javítása érdekében nyújtott be sikeres pályázatot.
A RE-Block elnevezésû projekt idén áprilisában szép sikerrel fejezõdött be, ezért joggal  volt remélhetõ, hogy a kerületi önkormányzat a gyõzelem esélyével indul a 2014 decemberében kiírt URBACT III pályázaton. Így is történt, önkormányzatunk, több partnerrel együttmûködve, ezen a pályázaton is sikeresen szerepelt, ami igen figyelemreméltó.
De vajon milyen céllal írta ki az Európai Unió az újabb URBACT pályázatot, és az mennyiben különbözik a korábbitól?


Az egymásra épülõ URBACT programok közül az URBACT III  felhívásra 99 városhálózat alakult, amelyben több mint 400 európai város vesz részt. A beérkezõ városhálózati projektek több mint egyharmada két olyan tematikus célhoz köthetõ, amely világosan mutatja, hogy a gazdasági válság milyen komoly gondokat idézett elõ az európai városokban. A projektek 27 százaléka a társadalmi befogadás (social inclusion), 9 százaléka a foglalkoztatási cél alá sorolható.
Ezek a célok szorosan kapcsolódnak az Európa 2020 stratégiához, amelynek célkitûzése az intelligens és fenntartható  gazdaság megteremtése az Európai Unióban, mégpedig az innováció támogatásával, a hatékonyság és növekedés általi magasabb foglalkoztatottsági arány elérésével, valamint a kohézió megerõsítésével. Ez utóbbihoz kapcsolódóan az URBACT III projektben a tapasztalatcsere, a tájékoztatás és a készségfejlesztés játssza a fõszerepet.
A program elõsegíti az ismeretek és a jó gyakorlat megosztását a városok és az egyéb kormányzati szintek között. Támogatja a városok együttmûködését problémáik megoldásában, a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontokat integráló, innovatív kezdeményezéseik megvalósításában. Segíti a fejlesztéspolitikai szakembereket a jó gyakorlatok, tanulságok megosztásában.
A 2014–2020-as idõszak európai fejlesztéspolitikájában a városok az eddigieknél hangsúlyosabb szerepet kapnak. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) mûködését szabályozó EU-rendelet elõírja, hogy az ERFA- források legalább 5 százalékát a fenntartható városfejlesztésre kell fordítani, támogatva az innovatív eljárásokat és a városok hálózati kapcsolatait. Ezek a követelmények meghatározók az URBACT III program célkitûzéseiben.
Az ERFA-rendelet az URBACT keretében is alkalmazható olyan eszközökrõl intézkedik, mint például az integrált, fenntartható városfejlesztési tevékenységek (akár az integrált területi beruházásokon, akár az egyedi városfejlesztési operatív programokon, akár az úgynevezett prioritási tengelyeken keresztül). Ezen túlmenõen a közösség által vezérelt helyi fejlesztés révén támogatja a társadalmi részvételt és befogadást.
 


Az integrált és részvételen alapuló városfejlesztési stratégia kidolgozásának igénye már korábban megjelent, a Lipcsei Charta ajánlásai között. Ezt az ajánlást az URBACT II és a részt vevõ városok is kedvezõen fogadták, és komoly munka indult a megvalósítására.
Ennek eredményeképpen az URBACT III program továbbra is elõtérben tartja az integrált és fenntartható városfejlesztés stratégiáinak és akcióterveinek kidolgozására irányuló kapacitás- és készségfejlesztést, valamint ebben a különféle szereplõk együttmûködésének hatékonyabbá tételét, a városok közötti hálózatok kiépítését, ezen keresztül a tapasztalatok egymással történõ megosztását, a problémák kölcsönös megismerését és azok közös elemzését, a jó megoldások közös keresését, továbbá a jó gyakorlatok bemutatását, átadását, illetve átvételét. Ezzel az aktív folyamattal az URBACT hatékonyan és sikeresen kapcsolódhat be a 2014–2020-as programidõszakban az operatív projektek megvalósításába, és erõsítheti a kohéziós politika városi dimenzióját.
Kerületünk – ismét vezetõ partnerként – a szlovéniai Maribor, a romániai Galaþi, a holland Heerlen és az olasz Padova város önkormányzatával közösen nyert az URBACT III program által kiírt pályázaton, az Urban Green Labs elnevezésû projekttel. A projekt indító rendezvényét október végén Budapesten tartották az abban részt vevõ partnerekkel és az URBACT Titkárságának képviselõjével.  A találkozón a partnerek meghatározták a következõ négy hónap számos szakmai teendõjét, hogy pályázatukkal a projekt folytatására is elnyerhessék az URBACT III támogatását.
A program résztvevõi a budapesti találkozón abban is megállapodtak, hogy szükség van a városaik közötti információs hálózat kiépítésére annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatot integrált és részvételen alapuló módon mûvelni. Ezen túlmenõen szükség van fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozására, valamint a projektben részt vevõ városok közötti tapasztalatcserékre, szemináriumokra, tanulmányi látogatásokra, szakértõi értékelésekre, a helyi érdekeltek bevonására, a közösségi részvételen alapuló politika kialakítására.