Átalakult a lakásfenntartási támogatás

Írta:  2011.09.27.
2011. szeptember 1-jétől jelentősen átalakult a lakásfenntartási támogatás. Augusztus 31-vel megszűnt a szociális alapú gáz- és távhőtámogatás, és beépül a lakásfenntartási támogatásba. Az új támogatást a helyi önkormányzatnál lehet igényelni.
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez elsősorban természetben nyújtott hozzájárulás.

Milyen kiadásokra lehet igényelni az új lakásfenntartási támogatást?

Lakásfenntartási támogatást a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz lehet kérni.
Ilyen kiadás lehet a távhő, a szemétszállítás, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, a lakbér vagy a csatornahasználat díja.

A fűtési kiadásokra lehet-e igényelni? Ha igen, milyen típusú fűtésre?

Igen, szeptembertől a fűtéstámogatás is a lakásfenntartási támogatás keretében igényelhető. Újdonság az eddigi gyakorlathoz képest az, hogy a gázzal és távhővel fűtők mellett azok is igénybe vehetik, akik fával, olajjal, szénnel vagy más módon fűtenek.

Milyen előnyei vannak még az új támogatási rendszernek?

Az új támogatási rendszer egyszerűbb lesz. A jogosultságot biztosító jövedelemhatár lehetővé teszi, hogy a korábbi energiatámogatási rendszer jogosultjai a jogszabályi feltételek fennállása esetén továbbra is kaphassanak támogatást. Annak köszönhetően, hogy a fűtéstámogatás is beépül a lakásfenntartási támogatásba, nem kell két, hasonló célokat szolgáló támogatási rendszert párhuzamosan működtetni. Így kiszűrhetők a támogatást jogosulatlanul igénybe vevők is.


Milyen jövedelemhatárig lehet igényelni a támogatást?

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II.18.) számú önkormányzati rendelete alapján lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát. Ez 2011-ben 71 250 forint.
Milyen más feltétele van a lakásfenntartási támogatásnak?
A lakásfenntartási támogatás feltételrendszerében két új elem is megjelenik: a fogyasztási egység, valamint a vagyonvizsgálat.
A jövedelemszámítás alapja a korábbi egy főre jutó havi jövedelem helyett a fogyasztási egységre jutó havi jövedelem, amely reálisabban fejezi ki az adott háztartás jövedelmi és kiadási viszonyait, hiszen a fogyasztás és a kiadások a háztartásban élők számának emelkedésével nem egyenes arányban növekednek.
Annak érdekében, hogy a támogatás igazságos és hatékony lehessen, a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele a jövedelem- és vagyonvizsgálat, amelyet a törvény felhatalmazása alapján a helyi önkormányzat végez el.

Hogyan számítják az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet?

A jövedelemszámítás alapja tehát az egy főre jutó havi jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egységre jutó havi jövedelem. A háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0; a másodiké 0,9; minden további nagykorú személy arányszáma 0,8; a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, minden további kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,7. Emellett a jogszabály meghatározza azokat a különleges eseteket, amikor az arányszám 0,2-del növekszik. Ilyen például az, amikor gyermekét egyedül neveli a szülő, vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy él a háztartásban.

Mit jelent a vagyonvizsgálat?

A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája a támogatás megítéléséhez jövedelem- és vagyonvizsgálatot végez.
A vagyon mértékének megállapításakor az ingatlant, a járművet és a forgalomképes vagyoni értékű jogot kell figyelembe venni, nem kell viszont beszámítani a kérelmező (jogosult) által lakott ingatlant, az általa lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, valamint a mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármű értékét.
A támogatást igénylők vagyoni helyzetének vizsgálatának célja az, hogy kiszűrhetők legyenek a támogatást nem jogszerűen igénylők, növelve ezáltal az ellátás célzottságát és hatékonyságát.
Pénzben vagy természetben kell nyújtani a támogatást?
A törvény értelmében a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell nyújtani, azonban lehetőség van pénzbeli támogatásra is.
A támogatást elsősorban azokhoz a rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
Mit jelent a természetben nyújtott támogatás?
Természetben nyújtott támogatáskor az ügyfél nem kapja meg közvetlenül a számára biztosított lakásfenntartási támogatás összegét, hanem az önkormányzat a közüzemi szolgáltatóknak (Díjbeszedő Holding, Főtáv, Elmű, Gázművek) vagy a Városgazda XVIII. kerület Zrt.-nek utalja az összeget. A szolgáltatók az ügyfél következő számlájának kiállításakor jóváírják a támogatást a számla végösszegében, ami megjelenik a kiküldött számlalevélben is.
Jelenleg lakásfenntartási támogatást folyósítanak részemre. Újra kell-e igényelnem?
Amennyiben Ön lakásfenntartási támogatásban részesül, nem kell új igényt benyújtania, azt a megállapító határozatban foglalt ideig változatlanul megkapja.
Eddig jogosult voltam gáz/távhőtámogatásra. Újra kell-e igényelnem?
Igen, újra kell igényelni. Azoknak, akiknek korábban (2011. augusztus 31-ig vagy azt megelőző időpontig) járt a gáz- vagy távhőtámogatás, nem jár tovább „automatikusan” a lakásfenntartási támogatás, hiszen több ponton változnak a feltételek.

Hova kell benyújtanom a támogatás iránti igényt?

A lakásfenntartási támogatás iránti igényeket a kérelmező bejelentett lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál lehet benyújtani. Kerületünkben a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján fogadják a kérelmeket, és itt adnak felvilágosítást a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.

Mikortól folyósítják a támogatást?

A lakásfenntartási támogatás új szabályok szerinti megállapítása a 2011. augusztus 31-ét követően indult eljárásokban történik.
A támogatást a jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelem benyújtási hónapjának első napjától havonta folyósítják. A már megállapított – és jelenleg is folyósított – lakásfenntartási támogatások tekintetében az új szabályokat a rendes éves felülvizsgálat során alkalmazzák először.

Mennyi ideig érvényes a megítélt támogatás?

Egy éven keresztül havonta utalják a megítélt támogatás összegét.

Milyen igazolásokat, dokumentumokat kell az igényléshez benyújtani?

A jogszabályok határozzák meg pontosan, milyen dokumentumok, igazolások szükségesek a kérelemhez. A leggyakrabban kért dokumentumok:
– A kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló, munkáltató által kiállított igazolás, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi folyószámla-kivonat másolata.
– Nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítése, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat fénymásolata.
– Alkalmi munkavégzésből származó jövedelemre vonatkozó nyilatkozat.
– A gyermekellátáshoz kapcsolódó támogatások igazolása.
– A lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló irat. Önkormányzati bérlakásban élőknél a bérleti szerződés, albérlőknél az albérleti szerződés fénymásolata.
– A kérelem benyújtását megelőző havi közüzemi szolgáltatói számlák fénymásolata.

A gáz- és távhőtámogatás megszűnik-e?

A megszüntetésre ítélt gáz- és távhőtámogatást a 2010 májusában hivatalba lépő kormány a lakosság szociális biztonsága érdekében meghosszabbította először 2010. december 31-ig, majd 2011. április végéig, azután augusztus 31-ig.
Szeptember 1-jétől az eddig ismert formában azonban már nem lesz elérhető a gáz- és távhőtámogatás, hanem a fent leírtak szerint beépül az önkormányzatnál igényelhető lakásfenntartási támogatásba.
Fontos tudni, hogy a 2011. január 1-jén életbe lépett új gázárszabályozásnak köszönhetően a három vagy több gyermeket nevelő családok gázárkedvezményre jogosultak, amit a Magyar Államkincstártól lehet igényelni.