Óvodai beiratkozás

2021.03.29.

Tisztelt kerületi lakosok!

 

Az alábbiakban olvashatják önkormányzatunk hirdetményét az a BP18 Egyesített Óvodát érintő beiratkozási folyamattal kapcsolatban:

 

 

HIRDETMÉNY

a 2021/2022. óvodai nevelési évre történő óvodai beiratkozás tárgyában

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) és (1a) bekezdései alapján Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az alábbi HIRDETMÉNYT teszi közzé a 2021. májusi óvodai beiratkozások idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.

Az emberi erőforrások minisztere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51.§ (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – a 19/2021. (III.10.) EMMI határozatban rendelkezik a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  A szülő - tárgyév május 25. napjáig írásban benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendeletben kijelölt lakóhely szerinti illetékes szerv, Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. kerületi Hivatala (továbbiakban: Kormányhivatal) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Az Oktatási Hivatal adatbázisa alapján a Kormányhivatal követi nyomon a 3. életévét betöltött gyermekek óvodakezdését is.

A napi négy órában óvodai foglalkozásra kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (Rendelet 20. § (2) bekezdés). Az erre vonatkozó űrlap elérhető a www.oktatas.hu weboldalon. A szülő köteles értesíteni a tényről az állandó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes óvoda/tagóvoda vezetőjét.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény XXXI. Fejezet 201. alcím 247. § (1) bekezdése a) pontja értelmében az a szülő/gondviselő, aki gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Felvételi eljárás rendje:

A szülő/gondviselő - figyelemmel a járványügyi helyzetre - elsősorban elektronikus úton intézi a 2021. augusztus 31-ig a 3. életévét betöltő, óvodaköteles korú gyermek beíratását. A jelentkezési lap a BP18 Egyesített Óvoda honlapján (http://bp18ovoda.hu/) érhető el.

A jelentkezési lapot 2021. május 3. és 2021. május 5. között kell kitölteni, ezzel a szülő/gondviselő eleget tesz a beíratási kötelezettségének. Az elektronikus úton történő ügyintézés esetén a szükséges dokumentumok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor. A szükséges dokumentumok a Rendelet 20. § (3) bekezdése értelmében:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő/gondviselő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, valamint
  • a gyermek és a szülő/gondviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Amennyiben a szülő/gondviselő semmilyen módon nem tudja a beiratkozást elektronikus úton intézni, ezt telefonon 2021. április 26-ig jeleznie kell a Bp18 Egyesített Óvoda központjában a +36 20 225-2476, vagy a +36 1 290 8263 telefonszámon. A 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat értelmében az intézmény beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan és erről értesíti a szülőt/gondviselőt, akinek az adott időpontban személyesen lesz lehetősége beíratni gyermekét. Ebben az esetben a szükséges dokumentumokat a beiratkozáskor kell bemutatnia.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a beiratkozásra megjelölt időszak - 2021. május 3-5. - után beérkező jelentkezések a 2021. május 5-ig beérkezett kérelmek elbírálása után kerülnek feldolgozásra a fennmaradó szabad férőhelyek függvényében.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket a Szakértői Bizottság által kijelölt óvoda veszi fel a szülő/gondviselő jelentkezése alapján.

Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III.01.) EMMI rendelet 2.§-a szabályozza a nemzetiségi óvodába való jelentkezés feltételeit. Német nemzetiségi nevelést folytató óvodák a kerületben: 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott:

  1. Bp18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Cseperedő Tagóvodája – Bp18 Vereinigter Pestszentlőrincer Mitgliedskindergarten Cseperedő                   (1184 Budapest, Építő utca 5.)
  1. Bp18 Egyesített Óvoda Pestszentimrei Kisvackor Tagóvodája - Bp18 Vereinigter Pestszentimrei Mitgliedskindergarten Kisvackor        (1188 Budapest, Podhorszky utca 51-55.)
  1. Bp18 Egyesített Óvoda Lurkó-liget Tagóvodája - Bp18 Vereinigter Pestszentlőrincer Mitgliedskindergarten Lurkó-liget                                    (1182 Budapest, Dráva utca 34/b)
  1. Bp18 Egyesített Óvoda Pestszentimrei Vackor Tagóvodája - Bp18 Vereinigter Pestszentimrei Mitgliedskindergarten Vackor                                                     (1188 Budapest, Csolt utca 4.)
  1. Bp18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Vándor Óvoda - Bp18 Vereinigter Pestszentlőrincer Mitgliedskindergarten Vándor                                      (1181 Budapest, Vándor Sándor utca 7.)

Nem önkormányzati fenntartásban:

     Fecskefészek-Schwalbennest Oktatási Alapítvány által fenntartott „OVI” Német Nemzetiségi Alapítványi Óvoda - Deutscher Nationalitäter Stiftungs Kindergarten      (1188 Budapest, Zrínyi u. 44/b)

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott óvodák felvételi körzetének jegyzéke a https://bp18.hu/intezmenyek/ovodak linken érhető el.

Az óvodai beiratkozással kapcsolatban további tájékoztatás kérhető:

Király Marian főosztályvezető helyettestől a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy a +36 1 296 1420-as telefonszámon, továbbá

Kékesi Szilvia intézményvezetőtől az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, illetve a +36 20 225-24-76-os telefonszámon.

A Bp18 Egyesített Óvoda a gyermek felvételéről szóló döntését 2021. június 4-ig teszi közzé honlapján és a helyben szokásos módon a tagintézményekben, illetve értesíti a szülőt/gondviselőt az általa megadott elérhetőségek egyikén.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37.§). A 2021/2022. nevelési évre felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja: 2021. szeptember 1. (szerda).

Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.

 

Budapest, 2021.03.29.                                                                         dr. Ronyecz Róbert s.k.

                                                                                                                      jegyző