Óvodai beiratkozás a 2022/2023. óvodai nevelésre évre

2022.04.05.

 

HIRDETMÉNY

a 2022/2023. óvodai nevelési évre történő óvodai beiratkozás tárgyában

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) és (1a) bekezdései alapján Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi HIRDETMÉNYT teszi közzé a 2022. májusi óvodai beiratkozások idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő, tárgyév április 15. napjáig írásban benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt lakóhely szerinti illetékes szerv, Budapest Főváros Kormányhivatala XVIII. kerületi Hivatala (továbbiakban: Kormányhivatal) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Az Oktatási Hivatal adatbázisa alapján a Kormányhivatal követi nyomon a 3. életévét betöltött gyermekek óvodakezdését is.

A napi négy órában óvodai foglalkozásra kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (Rendelet 20. § (2) bekezdés). Az erre vonatkozó űrlap elérhető a www.oktatas.hu weboldalon. A szülő köteles értesíteni a tényről az állandó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes óvoda/tagóvoda vezetőjét.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény XXXI. Fejezet 201. alcím 247. § (1) bekezdése a) pontja értelmében az a szülő/gondviselő, aki gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Felvételi eljárás rendje:

A szülő/gondviselő elsősorban elektronikus úton intézi a 2022. augusztus 31-ig a 3. életévét betöltő, óvodaköteles korú gyermek beíratását. Az online jelentkezési felület 2022. május 2-tól, a Bp18 Egyesített Óvoda honlapján érhető el (www.bp18ovoda.hu).

Az online jelentkezési felületen kért adatokat 2022. május 2. és 2022. május 5. között kell kitölteni, ezzel a szülő/gondviselő eleget tesz a beíratási kötelezettségének. Az elektronikus úton történő jelentkezés esetén a szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a felvételről szóló határozat személyes átvételekor kerül sor. A szükséges dokumentumok a Rendelet 20. § (3) bekezdése értelmében:

  • Ø a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány,
  • Ø a szülő/gondviselő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, valamint
  • Ø a gyermek és a szülő/gondviselő lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Egyéb szükséges dokumentum (az adatok pontos rögzítése érdekében):

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Amennyiben a szülő/gondviselő semmilyen módon nem tudja a beiratkozást elektronikus úton intézni, akkor 2022. május 2. és 2022. május 5. közötti időpontban, minden nap 800-1600 óra között beiratkozási kötelezettségének személyesen eleget tehet a Bp18 Egyesített Óvodában (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 2.). Ebben az esetben a szükséges dokumentumokat ügyintézéskor be kell bemutatni, valamint szükséges a szülők együttes személyes jelenléte is.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a beiratkozásra megjelölt időszak - 2022. május 2-5. után beérkező jelentkezések a 2022. május 5-ig beérkezett kérelmek elbírálása után kerülnek feldolgozásra a fennmaradó szabad férőhelyek függvényében.

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket a Szakértői Bizottság által kijelölt óvoda veszi fel a szülő/gondviselő jelentkezése alapján.

Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben. A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 01.) EMMI rendelet 2.§-a szabályozza a nemzetiségi óvodába való jelentkezés feltételeit. Német nemzetiségi nevelést folytató óvodák a kerületben: 

Önkormányzat által fenntartott:

  1. Bp18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Cseperedő Tagóvodája – Bp18 Vereinigter Pestszentlőrincer Mitgliedskindergarten Cseperedő

     (1184 Budapest, Építő utca 5.)

  1. Bp18 Egyesített Óvoda Pestszentimrei Vackor Tagóvodája - Bp18 Vereinigter Pestszentimrei Mitgliedskindergarten Vackor

     (1188 Budapest, Csolt utca 4.)

  1. Bp18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Vándor Óvoda - Bp18 Vereinigter Pestszentlőrincer Mitgliedskindergarten Vándor

(1181 Budapest, Vándor Sándor utca 7.)

Nem önkormányzati fenntartásban:

Fecskefészek-Schwalbennest Oktatási Alapítvány által fenntartott „OVI” Német Nemzetiségi Alapítványi Óvoda - Deutscher Nationalitäter Stiftungs Kindergarten  (1188 Budapest, Zrínyi u. 44/b)

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák felvételi körzetének jegyzéke a https://www.bp18.hu/intezmenyek/ovodak és a www.bp18ovoda.hu  oldalon is elérhető.

Az óvodai beiratkozással kapcsolatban további tájékoztatás kérhető Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, valamint a +36 1 296 1420-as, illetve a +36 20 225 2476-os telefonszámon.

A Bp18 Egyesített Óvoda a gyermek felvételéről szóló döntését 2022. június 3-ig teszi közzé honlapján és a helyben szokásos módon a tagintézményekben, illetve értesíti a szülőt/gondviselőt az általa megadott elérhetőségek egyikén.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37.§).

A 2022/2023. nevelési évre felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási nap egyben a 2022/2023. nevelési év első napja: 2022. szeptember 1. (csütörtök).

Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.

 

 

Budapest, 2022. március 29.

                                                                                   Ronyecz Róbert sk.

                                                                                    jegyző