Óvodák, iskolák

Óvodák, iskolák (55)

Tisztelt kerületiek!

Pestszentlőrinc–Pestszentimre méltán lehet büszke oktatási intézményeire.
Megkönnyítvén a tájékozódást, az alábbiakban  az összes önkormányzati, állami fenntartású és az önkormányzattal együttműködő intézmény közérdekű adatait felsoroltuk.

 

 I. Óvodai ügyek

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Óvoda intézményvezetői állásra érkezett vezetői programok
pdfBánné Keller Márta vezetői program

pdfKékesi Szilvia vezetői program

 

2020/2021. óvodai nevelési év beiratkozási hirdetménye

  pdfPM_óvodai_beiratkozás_hirdetmány_aláírt_20200401.pdf

Óvodai beiratkozási kérelem (szándéknyilatkozat)

docovodai_beiratkozas_Szándékbejelentés_óvodai-felvételre_VÉGLEGES.doc

 

 
Óvodai körzethatárok

pdfLetöltés - Óvodák szerint

pdfLetöltés - Utcák szerint


Kerületi óvodák elérhetőségei

docxóvodák_elérhetősége_beiratkozáshozVÉGLEGES.docx

 

SNI gyermekek ellátása

  docxovodai_beiratkozás_Sajátos_nevelési_igényű_gyermekeket_fogadó_XVIII_VÉGLEGES.docx

 

II. Iskolai Ügyek

xlsXVIII_ker_BFKH_iskolai felveteli_korzetek_2020-21.xls (a 2020/2021. tanévre vonatkozóan)

 

 

„Jöjj be hozzám, szép madárka,
Nem zárlak én kalitkába.
Mikor akarsz, elröpülhetsz,
Ha kedved lesz, visszajöhetsz.”   /népi mondóka/

pdfAlapító okirat

A Szivárvány (Dolgozó úti) óvoda 1965-ben épült 4 csoport részére a Lakatos lakótelepen. Az egy emeletes épület és a nagy udvar a főútvonaltól távol parkokkal, emeletes és családi házakkal, valamint társintézményekkel – bölcsődével, iskolával – körülvéve helyezkedik el. Egy csoporttal bővült óvodánk, 2010, szeptember 01-től. Öt csoportunkban, melyek vegyes és osztatlan szerkezetűek, 128 óvodás gyermek nevelésére és ellátására van lehetőség. 
Családbarát óvodánkban a gyermeki szabad szellem, kibontakoztatását tartjuk a legfontosabb feladatunknak. Szivárvány helyi nevelési programunk, a hagyományainkra, a tudatosan kialakított sajátos arculatunkra épül.
Milyen a mi gyermekképünk?  Óvodánkban a Gyermek:

  • testileg, lelkileg egészséges személyiséggé fejlődjön;
  • nyitottá váljon a tapasztalatok, élmények befogadására;
  • az óvott, szeretett környezetével harmonikus kapcsolatban legyen;
  • ismerje hagyományainkat,
  • jól tájékozódjon környezetében, megismerje önmagát, lehetőségeit, korlátait;
  • ki tudja fejezni érzelmeit, gondolatait;
  • legyen képes együttműködésre a társaival és a felnőttekkel;
  • a sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése során - az esélyegyenlőség biztosításával – alakuljon ki az együttélés, a kapcsolatok elfogadásának lehetősége.

Nevelési felfogásunkból adódik, hogy a tanulás nem önálló tevékenység, hanem az óvodai élet összetett tevékenységrendszerében jön létre. Elsődleges helye a játék, a nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretben valósul meg. Pedagógiánk jellemzője, hogy sokat kirándulunk, óvodán kívüli tapasztalatszerzés szülőkkel együtt is.
Aktívan részt veszünk különböző rendezvényeken. (rajz és egyéb pályázatok, kézműves műhelyek szervezése, sport, oviolimpia.

Horváthné Kapocsi Anikó
óvodavezető 

 

Általános Vezető-helyettes: Morvai Mihály Lászlóné

pdfAlapító okirat

Intézményünk csendes, családi házas övezetben működik, 1973-ban Pest-Buda egyesítésének centenáriumi évfordulója alkalmából létesítették.
A hat kialakított csoportban, 150 fő óvodás korú gyermek ellátását tudjuk biztosítani.

Óvodánk különleges értéke, hogy a kerületben egyedülálló módon 1991 óta foglalkozunk az ének-zenével, a tehetséges gyerekek zenei fejlesztésével.


Emblémánk és elnevezésünk a "ZENEVÁR", óvodánk egyéni arculatát jelképezi. 
Mindennapjainkban helyet kap az éneklés, mondókázás, hangszerek használata, valamint hangsúlyt fektetünk gyermekeink esztétikai nevelésére, ezen belül is az ének, zene, énekes játékok, és tánc megszerettetésére. 1997-ben alapítványt hoztunk létre. Az alapítvány célja: az óvoda anyagi (tárgyi) feltételrendszerének a javítása, beruházások megteremtésével. Az alapítók célul tűzik ki az óvodások testi, lelki fejlődését, és a zenei képességfejlesztés és tehetséggondozás segítését is.
Nevelőtestületünk szakmailag jól képzett, főiskolai diplomával és több éves szakmai gyakorlattal rendelkező, pedagógiai megújulásra törekvő nevelőkből áll, akik képesek az együttműködésre, egymás tiszteletére, megbecsülésére. A szakképzett óvodapedagógusok mindegyike játszik furulyán, továbbá néhányan zongorán illetve hegedűn. A nevelőmunkát közvetlenül segítők (dajkák) is szakmunkásvizsgával rendelkeznek. 

Pedagógiai programunkat "A Zenevár kis lakói" címmel az 1999/2000-es tanévben vezettük be. Pedagógiai munkánk során arra törekszünk, hogy a ránk bízott gyermekek szeretetteljes, gyermekközpontú, családias óvodai légkörben nevelkedjenek, ahol biztosított egyéni képességeik szerinti fejlődésük. Gyermekeink sok szép, élménnyel gazdagodva éljék az óvodás éveiket.

Hagyományrendszerünk kialakult. Az évszakokhoz kapcsolódóan szervezzük a néphagyományok ápolását és a gyermekekhez közelálló ünnepeket. ily módon rendeztük el a zenei, irodalmi, rajzos, mozgásos, környezeti és matematikai valamint munka jellegű tevékenységeket.
Arra törekszünk, hogy a hagyományápolás a gyermekek számára sok vidám élményhez kapcsolódjon. Óvodánk adottságai, felszereltsége, kulturális programjai és a nevelőtestület összeszokottsága mind-mind biztosítéka annak, hogy óvodásaink játszva, a leghatékonyabb módszerek mellett időben kezdjék meg iskolai tanulmányaikat.

A szülői házzal többféle formában, naponta tartjuk a kapcsolatot és egy nevelési évben több közös programot is szervezünk a családok számára. A környező általános iskolákkal jó kapcsolatot alakítottunk ki. Ismerjük egymás programjait és sok pozitív visszajelzéseket kapunk volt óvodásaink iskolai helytállásáról.
Nevelőmunkánkban különös gondot fordítunk az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek fejlesztésére, a kerületi Cigány önkormányzat támogatásával.
A szülők megelégedésére óvodánkat egyre nyitottabbá tesszük a nevelőpartnereink számára.

Térítésmentes szolgáltatásaink
Külső szakemberek közreműködésével gyógy testnevelési, logopédiai, fejlesztő pedagógiai, pszichológiai szolgáltatást nyújtunk a rászoruló gyerekeknek.

Óvodánkban hagyomány a külön énekes tevékenység szervezése, amelyen a tehetséges és érdeklődő gyermekek egyaránt részt vehetnek. Ezen alkalmakat dalos játékok, néphagyományhoz kapcsolódó szokások, dalok, táncok (néptánc), és ritmushangszerekkel való ismerkedés jellemzik.
A szülői igény alapján ökomenikus ingyenes hitoktatást is szervezünk.

Térítéses szolgáltatásaink
Óvodásainknak költségtérítéses kézműves tevékenységet szervezünk óvodai időn túl.
Szülői igény alapján szervezünk további kirándulásokat és kulturális gyermekprogramokat.

Minden óvodáskorú gyermeket várunk ide, a Zenevár Óvodába, ahol a gyermekeket szeretet veszi körül és sok élmény várja.

Az óvodába történő beiratkozás módja:
A gyermekek adatait tartalmazó hivatalos dokumentumok, (TAJ kártya, lakcímnyilvántartó kártya, oltási kiskönyv ) és a szülő személyi azonosító kártyája. A beiratkozáskor kérjük hozzák magukkal gyermeküket is.

 

Általános Vezető-helyettes: Szőke Erika

pdfAlapító okirat

Iskolánk óvodai, általános iskolai, speciális szakiskolai évfolyamokkal, szak és szakmai szolgálattal rendelkező többcélú, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény.

Feladata: a tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek részére biztosítani az óvodai ellátást, általános iskolai tanulók iskolai oktatását és nevelését, valamint speciális szakiskolai képzését. Ezenkívül feladataink közé tartozik körzeti szolgáltatásként a kerületi gyermekek logopédiai ellátása, gyógypedagógiai tanácsadás, az utazó-gyógypedagógiai szakszolgálat, valamint a a szakmai szolgáltatások közül az integrációs szaktanácsadás, konferenciák és szakmai találkozók szervezése. Az iskolában dolgozó tanárok döntő többsége gyógypedagógus.

Az iskola vezetésének alapkoncepciója, hogy a tanulásban, valamint az értelmileg akadályozott gyermekek oktatása és nevelése egységes rendszert alkosson az óvodától, az általános iskolai ismeretek elsajátításán át a szakmai felkészítésig (speciális szakiskola). E sokrétű feladat ellátására több tanulócsoportot hoztunk létre. Ezek a következők: óvodai csoport, autista csoport, , tanulásban és értelmileg akadályozottak alsó és felső tagozata, valamint speciális szakiskolai osztályok. Az iskolában a következő szolgáltatások működnek: logopédia, gyógytestnevelés, gyógy-úszás óvodásoknak és mozgássérülteknek, gyógy-lovaglás, korcsolyaoktatás, judo.

A nyolcadik osztály befejezése után a tanulók tovább folytathatják tanulmányaikat, a Speciális Szakiskolában, ahol a következő szakmák elemeit sajátíthatják el: asztalos, gépi-varrás, háztartási ismeretek, szövés, gyertyaöntés, OKJ-s szakmák a számítógép kezelő és felhasználó valamint az  irodai asszisztens képzés.

Az iskola által nyújtott nem kötelező szolgáltatások: szakkörök (asztalos, számítástechnika, angol nyelv, énekkar, sport, hittan, jóga stb.), tanulmányi versenyek, táborozási lehetőségek, játszóház, egészséges életmód, drogmegelőzés, pályaválasztási és életvezetési tanácsadások, pszichológiai tanácsadás, szülők klubja stb. Ezek a szolgáltatások térítésmentesek.

Több mint egy évtizede működik iskolánkban a Szülők Klubja, mely előadásaival és az információk közvetítésével igyekszik tájékozottabbá tenni a szülőket és érdeklődőket a gyermekek nevelésében, egymás megsegítésében és a társadalmi eligazodásukban.

A logopédiai szakszolgálat révén kapcsolatot tartunk fenn a kerületi összes óvodájával és általános iskolájával. Terveink között szerepel egy nagyobb, hosszú távlatú program is, mely akadályozottsággal élő embertársaink és a társadalom közti kapcsolat javítását tűzte ki célul. Szülői kezdeményezésre létrehoztuk az "Életjel" alapítványt, amely az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát, valamint a szabadidős foglalkozások megszervezését és lebonyolítását segíti. Az utazó gyógypedagógiai szakszolgálat biztosítja az ép gyermekek között integráltan fejlesztett gyermekek szakszerű ellátását.

A fenntartók: Budapest-Déli Református Egyházmegye, valamint a Pestszentimrei Református Egyházközség.
Az utóbbi honlap címe: http://freeweb.dnet.it/pestimre
 

2014-2015-ös tanév rendje (pdf letöltés)

Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth tér 2., telefon: +36-1/290-9088, fax: +36-1/ 290-3874

Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74., telefon: +36-1/292-1284,fax: +36-1/294-1159Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telephely (Óvoda): 1185 Budapest, Szent László utca 39., telefon: +36-1/630-0681

pdfAlapító okirat

Iskolánk Pestszentimrén található, két épületegységből áll: a Szélső utcai régi és a Táncsics utca felőli új épületből. Iskolánk családias jellegű, közvetlen napi kapcsolatban állunk a szülőkkel. Az épület esztétikus, napfényes, barátságos légkörű, forgalmas útvonalaktól távol esik, így jó levegőjű. Udvarán a gyermekek igényeinek megfelelő, hangulatos játszótér található. A Szélső utcai épületben tanulnak az 1. és 2. osztályosok. A Táncsics utcai épületben humán, nyelvi, természettudományos, számítástechnika, vizuális kultúra, ének-zenei szaktantermek vannak.

Iskolánk programja komplexitásra, a gyermeki személyiség sokoldalú, kiegyensúlyozott fejlesztésére törekszik.
Iskolánk fő profilja a német nemzetiségi oktatás, amely keretében a gyerekek heti öt órában tanulják első osztálytól kezdve a német nyelvet. A hagyományőrző foglalkozások keretében megismerkednek a néphagyományokkal, kultúrával. Bajor cserekapcsolatunk révén lehetőség nyílik németországi utazásra és nyelvgyakorlásra.
Napi munkánkat a kompetencia alapú oktatás módszertani sokszínűsége hatja át, melynek alapja a megismerésen keresztül elsajátított tudás.
Célunk, hogy tanulóink a mindennapi életben jól hasznosítható tudás birtokában legyenek általános iskolai tanulmányaik befejezésekor. Ezt megerősítve alsóban iskolaotthonos, felsőben pedig napközis és tanulószobai foglalkozást biztosítunk.
Pedagógiai munkánkat fejlesztő pedagógusok, iskolapszichológus, gyógytornász, logopédus segíti.
Színvonalas szabadidős tevékenységeket biztosítunk tanulóink számára: sport, ének-zenei, kézműves, tánc, dráma, tehetséggondozó foglalkozások, versenyek, vetélkedők, táborok, kirándulások, erdei iskola, színház-, hangverseny- és múzeumlátogatások formájában. Lehetőség van arra, hogy tanulóink itt helyben vegyenek részt a Dohnányi Ernő Zeneiskola, valamint a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola foglalkozásain.
Korszerű oktatástechnikai eszközök, könyvtár, olvasóterem, internetes hozzáférési lehetőség, barátságos, jól felkészült, lelkiismeretes nevelőtestület várja a hozzánk jövő gyerekeket.

Hír naptár

« Március 2017 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Csatlakozz közösségünkhöz