Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 10 szeptember 2015

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, egyedülálló idős vagy mozgásában korlátozott, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.  

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő lehető legrövidebb időn belüli megjelenése, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele, további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése.

A 24 órában működő ellátást a Somogyi László Gondozóház szervezi és koordinálja, jelentkezni az intézmény szakmai egység vezetőjénél (telefonon 1 297-3372) lehet, aki a helyszínen történő állapotfelméréskor részletes információt nyújt.

A fizetendő személyi térítési díj összegét a mindenkori önkormányzati rendelet határozza meg.

Azoknak a személyeknek nyújt néhány hétre-hónapra bentlakási lehetőséget, akik átmenetileg (egy évre kérhető, amely az intézmény orvosának javaslatára egy évvel meghosszabbítható) egészségi vagy egyéb okból önmagukat otthonukban ellátni nem képesek és a családi gondoskodást nélkülözik. Kizárólag azoknak a rászorultaknak tud biztonsággal teljes körű ellátást nyújtani, akik kórházi ápolást nem igényelnek, ha segítséggel is, de járóképesek, mentális állapotuk lehetővé teszi legalább a minimális együttműködést.

A kérelmet a szakmai vezetőnél kell jelezni. Előzetes helybiztosítás, látogatás és orvosi javaslat alapján kerül sor a felvételre. Az intézményben személyi térítési díjat kell fizetni a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet alapján.

Az ellátás biztosítása a Nappali Szolgálatokon keresztül történik. Egyéni gondozási terv alapján biztosítja az ellátást igénybe vevőt saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését. A fizikai, mentális, szociális segítségnyújtás, melynek módja, terjedelme, gyakorisága az igénylő lakásán tett látogatás, állapotfelmérés, az igény egyeztetése (gondozási szükséglet), valamint orvosi javaslat alapján határozható meg. Cél, hogy az igénylők önállóságukat minél tovább megtarthassák, meglévő képességeiket megőrizzék.

A házi segítségnyújtás körébe olyan tevékenységek tartoznak, amit elsősorban a család szokott biztosítani a rászorultnak. Családtagok hiányában vagy elfoglaltságuk miatt e tevékenységek egy részét, vagy egészét a gondozónők végzik (ügyintézés, bevásárlás, orvoshoz kísérés, testi higiénia biztosítása, gyógyszer és gyógyászati segédeszközök feliratása, kiváltása, mosás, ágyhoz kötött beteg környezetének tisztántartása, külső kapcsolattartás biztosítás, stb.)

A gondozásért jövedelemtől függően óradíjat kell fizetni, melyet a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet határozza meg.

A nappali ellátás elsősorban a kerületben, a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorú személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, szabadidős programokon való részvételre. Az idősek klubjainak szolgáltatásai között szerepel még az igény szerinti meleg étel biztosítása, az egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése, életvezetési tanácsadás, valamint a hivatalos ügyek intézésének és a közösségi együttlétek létrejöttének, a kapcsolatok kialakításának és ápolásának segítése.

A Nappali Szolgálatok keretében működő Idősek Klubjai az igénybevevők részére kulturált körülmények között napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtanak. Közösségi- és szabadidős programok szervezésével az ellátottak magányosságának oldását és a tétlenséggel járó káros hatások kiküszöbölését igyekszik elérni a szociális munka megfelelő eszközeivel, módszereivel.

A tartalmas időtöltést változatos programokkal biztosítják: klubdélután, filmvetítés, zenehallgatás, vetélkedők, ismeretterjesztő előadások, kirándulás, színház, múzeumlátogatás, stb. A programok mellett az alapvető higiénés szükségletek kielégítése érdekében fodrászat, pedikűr szolgáltatás működik, ezenkívül kérhető információnyújtás és segítség a hivatalos ügyek intézéséhez is. Klubtagnak a klubvezetőnél (nappali ellátást vezetőnél) lehet jelentkezni, akik szabad férőhely esetén tájékoztatást nyújtanak a klubtagság feltételeiről.

A nappali ellátás igénybevétele térítésmentes. Az idősek klubjaiban az étkezésért a jövedelemtől függően személyi térítési díjat kell fizetni a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet szerint.  

Az igénylők a szolgáltatásokat a lakhelyük szerinti Nappali Szolgálattól kérhetik, jelentkezni lehet személyesen vagy telefonon, és a munkatársak felveszik velük a kapcsolatot.

A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat célja az értelmi fogyatékos felnőttek harmonikus életformájának kialakítása, ezáltal a családok tehermentesítése és a társadalmi integrációjuk megvalósítása. Az intézmény személyes gondoskodást, nappali felügyeletet, napi kétszeri étkezést, rendszeres orvosi felügyeletet biztosít, foglalkozások szervezése mellett. Az ellátottak életkorát és fejlettségi szintjét figyelembe véve a foglalkozások 6-8 fős gondozási csoportokban történnek, ezen túl egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások is szervezésre kerülnek. A foglalkozások a kulturált önkiszolgálás és a beszéd-készség fejlesztését valamint általános ismereteik bővítését is célozza. Fontos, hogy az otthon minden tagja képességéhez és egészségi állapotához mérten, saját érdekében aktívan részt vegyen a foglalkozásokon (torna, gyógytorna, konditerem használata, asztalitenisz, kerámiázás, kézimunka-szőnyegszövés, közös tánctanulás, éneklés, stb.)

A szolgáltatás biztosítását írásban kell kérelmezni ai intézmény szakmai vezetőjénél.

A nappali ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet szerint.

2015.09.10.

Étkeztetés

A Nappali Szolgálatok hétfőtől péntekig napi egyszeri meleg ebédet (2-3 fogásos) - vasárnapra igény szerint hidegcsomag - biztosítanak azok részére, akiknek életkoruk, betegségük, szociális helyzetük miatt az erről való gondoskodás nehézséget okoz. A szükségletekhez igazodóan lehetőség van az étel helyben elfogyasztására, saját részre ételhordóban való elvitelre vagy lakásra történő szállításra. Orvosi javaslatra diétás étrend is igényelhető. Az étkeztetés rendjét a gondozási központ házirendje tartalmazza. Az étkezésért és a házhoz szállításért jövedelemtől függő személyi térítési díjat kell fizetni, melyeket a mindenkori hatályos önkormányzati rendelet határozza meg.

Életfa Szociális Szolgálat ellátási területei - Napraforgó Nappali Szolgálatának utcajegyzéke  

Abaujvár u. Gilice tér Pacsirta u. Újvári u.
Akadály u. Gödör tér Park u. Újvidék u.
Bánfa u. Gömör u. Párkány Üllői út 424-558
Batár u. Gulipán u. Pátyod u. Üllői út 495-659
Batthyány u. 77-183 Gulner Gy. u. Péterhalmi (Bártfa-Gilice tér)   Vág u.
Batthyány u. 98-208 Gyékény tér Petőfi u. Vajda J.u.
Bessenyei Gy. u. Haladás u. Poprád u. Varjú u.
Besztercebánya u. Holló L. u. Pozsony u. Vas G. u.
Billentyű u. Honvéd u. Pöstyén tér Vaskút u. 1-23
Bodva u. Igló u. Ráday G. u. Vaskút u. 2-22
Bókay Á.u. 75-135 Jakabháza u. Regöly u. Vasvár P. u. 1-31
Bókay Á.u. 82-158 Jókai Mór u. Remenyik Sándor u. Vércse u.
Bököny u. Kárpát u. Ruttka u. Vers u.
Csallóköz u. Kassa u. Sajó u. Wlassics Gy. u. 69-161
Csap u. Kisasszony u. Sallai I. u. Wlassics Gy. u. 74-174
Cser u. Komárom u. Sas u. Zempléni u.
Czuczor G. u. Kossuth L. u. 97-213 Selmecbánya u. Zenta u.
Dalamdy Győző u. Kossuth L. u. 98-202 Sólyom u. 1-23 Zombor u.
Delfin u. Kosztolányi Dezső u. Sólyom u. 2-18. Zsalu u.
Désháza u. Körmöcbánya u. Szabadka u. Zsira u.
Dobozi u. 46-94 Krasznahorka u. Szakály u. Zsitra u.
Dobozi u. 47-105 Lajta u. Szalafő u. Zsukó u.
Dráva u. Lakitelek u. Szarvascsárda tér  
Érsekújvár u. Lászlófalva u. Száva u.  
Fedezék u. Latorca u. Székely Gy. u.  
Fiumei u. Léva u. Szélmalom u. 51-105  
Flór F. u. 30-38 Madarász u. 2-56 Szélmalom u. 56-104  
Fogoly u. Mályinka u. Szemere M. u.  
Forgó u. Márfa u. Szemere tér  
Földváry u. Móricz Zs. u. Szepes u.  
Fürst S. u. 1-51. Muraköz u. Tapolcsányi u.  
Gádoros u. Nagykanizsa u. Tompa u.  
Galamb u. Nagyszombat u. Tóth Á. u.  
Garam u. Napfürdő u. Tömb u.  
Garay u. Nefelejcs u. Tövishát u.  
Gárdonyi G. u. Nemeske u. Trencsén u.  
Gergely u. Nyitra u. Ugocsa u.  

      Életfa Szociális Szolgálat ellátási területei - Ezüstfenyő Nappali Szolgálatának utcajegyzéke  

Aba u. Gorkij u. Németh J. u.
Ajtony u. Gölle u. Nimród u.
Akácfa u. Gyömrői út Ond u.
Ákos Mester u. Gyöngyvirág u. Őrs u.
Álmos u. Hangár u. Pálma u.
Alpár köz Háromház u. Piac tér
Alpár u. Hársfa u. Rezeda u.
Aranyeső u. Huba u. Riedl Frigyes u.
Árpád u. Ibolya u. Rím u.
Attila u. Illocska u. Széchenyi István u.
Avar u. Jegenye fasor Szegfű u.
Babits M. u. József köz Székely György u.
Bem u. József u. Szent Lőrinc sétány
Bethlen u. Kálty Márk u. Szil u.
Bors u. Karinthy F. u. Tarján u.
Botond u. Kézay Simon u. Tartsay Vilmos u.
Csaba u. Kézműves u. Tas u.
Csarnóta u. Kiss E. u. Teleki u.
Cserép u. Kiss János u. Thököly u.
Csévéző u. Kond u. Tinódi u.
Csongor u. Koppány u. Toldi Miklós u.
Csöretnek u. Kosztolányi D. u. Töhötöm u.
Derkovits Gy. u. Kőkert u. Tulipán u.
Dolgozó u. Krúdy Gy. u. Tű u.
Egressy G. u. Kubinyi u. Tünde u.
Előd u. Kupa u. Úz u.
Eötvös L. park Lakatos u. Üllői út 284-420
Építő u. Láncszem u. Vadkert u.
Esztergályos u. Lenkey u. Vajk u.
Fáy u. Liget u. Virág u.
Fedezék u. Martinovics tér Zalán u.
Felsőcsatári u. Megyer u. Zsolt u.
Ferenc u. Muskátli u. Mikszáth Kálmán u.
Fonal u. Nádasdy u.  
Frangepán u. Nágocs u.  
Fűszer u. Nagy Jenő u.  
Fűtő u. Nefelejcs u. 1-87/a  
Gilvánfa u. Nefelejcs u. 2-90  
     Borostyán Szociális Szolgálat ellátási területének utcajegyzéke  

Ady E. u. Igric u. Oszkó u. Zseb u.
Akácos köz Ilma u. Ózon u.  
Akácos u. István u. Pamut u.  
Akvamarin u. Jáde u. Paula u.  
Ametiszt u. Jáspin u. Pázsit u.  
Ár u. Jég u. Péteri u.  
Arany János u. Juharos sor 31-ig Platánliget u.  
Bagamér u. Juhász József u. Podhorszky u.  
Bányai Júlia u. Kalász u. Póth Irén u.  
Benjamin u. Kálmán u. Rákóczi u.  
Bercsényi u. Kancsó u. Rózsakvarc u.  
Bethlen G. u. Kapocs u. Rubin u.  
Bocskai u. Katinka u. Saláta u.  
Bogrács u. Kelme u. Smaragd u.  
Brigád u. Kenderkóc u. Sólymász u.  
Búzakéve u. Kérész u. Somberek u.  
Bükk u. Kettős-kőrős u. Sport tér  
Címer u. Kisfaludy u. Stefánia u.  
Csokonai u. Kislippó u. Szálfa u.  
Csolt u. Kispesti u. Szélső u.  
Csörgőfa u. Kölcsey u. Szigeti Kálmán u.  
Dalos u. Kömény u. Szövet u.  
Damjanich u. Kőrős u. Táncsics u.  
Deák Ferenc u. Köztársaság u. Templom u.  
Dózsa György u. Krpuska Géza sétány. Tigriskő u.  
Égerfa u. Lajos u. Tímea tér  
Eke u. Lant u. Tiszavirág u.  
Erdősáv u. Lea u. Topáz u.  
Eszter u. Lenke u. Törvény u.  
Felleg u. Lenvászon u. Tulipán u.  
Gesztenye u. Lőrinci u. Türkiz u.  
Gyöngyperje u. Lujza u. Ültetvény u.  
Gyöngyvirág u. Nagykőrösi u. Vásáros tér  
Hársfa u. Napló u. Vasút u.  
Határ út Nemes u. Vezér u.  
Hegyikristály u. Nyárfás sor 31-ig Vonal u.  
Hősök tere Nyíl u. Zöldmező u.  
Hunyadi János u. Orgonafüzér u. Zrínyi u.  

     
 Gyöngyvirág Szociális Szolgálat ellátási területe
Reménység Nappali Szolgálatának utcajegyzéke  

Abonyfalva u. Ganz Ábrahám u. Körmöcbánya u. Rudawszky u. Vízöntő u.
Abrudbánya u. Gömbakác u. Kőrős u. Sallai u. Wittmann u.
Achim András u. Gyergyó u. Kulich Gyula u. Selmecbánya u. Zágon u.
Alacska u. Gyöngyfa u. Kupeczki János u. Semmelweis u. Zalánta u.
Árvai u. Gyulafehérvár u. Kúróczy Pál u. Sepsiszentgyörgy u. Zilah u.
Bajcsy Zs. u. Hajnalcsillag u. Küküllő u. Sió u. Zólyom u.
Bakonybánk u. Halomegyház köz Léva u. Somlyókert u.  
Bálványos u. Halomi út Lomnic u. Szakolcai u.  
Bánffyhunyad u. Hámán Kató u. Losonc u. Szamos u.  
Barczika tér Háromszék u. Lőcse u. Szatmárnémeti u.  
Bártfa u. Hétvezér tér Lugos u. Székelyudvarhely u.  
Bartók Béla u. Hímesháza u. Május 1 tér Szent László u.  
Benczúr u. Honvéd u. Mányoki u. Szerencs u.  
Beregszász u. Hópehely u. Máramarossziget u. Színyei Merse u.  
Beremend u. Hubay Jenő u. Marcali tér Szitnya u.  
Beszterce u. Huszár u. Maros u. Szűr u.  
Bihari u. Iparvasút u. Marosvásárhely u. Tarkő u.  
Bólya u. Ipolyság u. Mednyánszky u. Tatabánya tér  
Borvíz u. Jedlik Ányos u. Mérő u. Tátra u.  
Brassó u. Jeges u. Munkács u. Tátrafüred tér  
Csíkszereda u. József Attila u. Nagybánya u. Temesvár u.  
Csörszárok u. Kandó tér Nagydobos u. Torda u.  
Dankó Pista u. Kara u. Nagyenyed u. Torockó u.  
Dávid Ferenc u. Kassa u. Nagyszalonta u. Tölgyes u.  
Déva u. Kaszás u. Nagyszeben u. Török Bálint u.  
Dobsina u. Kékes u. Nagyszöllős u. Tusnád u.  
Drávacsehi u. Kerékkötő u. Nap u. Tüzér u.  
Drávafok u. Kerékvágás u. Népes u. Ungvár u.  
Dugó u. Késmárk u. Nyíregyháza u. Üllői út  
Duna u. Kétújfalu u. Óhuta u. Vajdahunyad u.  
Egerág u. Kevermes u. Olt u. Vak Bottyán u.  
Epersor u. Kevevár u. Orsovahida u. Varga Katalin u.  
Esze Tamás u. Kézdivásárhely u. Pancsova u. Várkapitány u.  
Feszty Árpád u. Királyhágó u. Pataki u. Vecsési u.  
Fogaras u. Kiskőszeg u. Pósa Lajos u. Vedres Márk u.  
Fráter Lóránt u. Kolbányi u. Rába u. Verőce u.  
Fülek u. Korpona u. Rimaszombat u. Versec u.  
Gábor Áron u. Ködmön u. Rozsnyó u. Vízakna u.  Somogyi László Szociális Szolgálat ellátási területének utcajegyzéke    

Aszparágusz u. Havanna u. 1-75-ig Sina Simon sétány
Barcsay u. Havanna u. 2-74-ig Sólyom u. 25-69-ig
Baross u. Hengersor u. Sólyom u. 20-70-ig
Bartha Lajos u. Hosszúház u. Szélmalom u. 1-49-ig
Bartók Lajos u. Hunyadi László u. Szélmalom u. 2-54-ig
Batthyány u. 1-75-ig Igaz u. Szent László u.
Batthyány u. 2-96-ig Iker tér Tiborc u.
Békéscsaba u. Iker u. Tövishát u.
Benedek Elek u. Ipacsfa u. Üllői út 311-377-ig
Benedekfalva u. Katona József u. Üllői út 383-493-ig
Berzsenyi u. Kemény Zsigmond u. Vándor Sándor u.
Bezerédi u. Kinizsi Pál u. Városház u. 1-57-ig
Bókay Árpád u. 1-73 Klapka György u. Városház u. 2-58-ig 
Bókay Árpád u. 2-80 Kolozsvár u. 2-14-ig Vaskút u. 24-36-ig
Csapó u. 17-21-ig Kosár u. Vaskút u. 25-51-ig  
Csapó u. 2-22-ig Kossuth Lajos u. 1-95-ig Vaslemez u.
Csáth Géza u. Kossuth Lajos u. 2-96-ig Vasvári Pál u. 1-31-ig
Csengery u. Közdűlő u. Vattagyár u.
Csontváry 2-62-ig Kriza János u. Visnyovszky L.u.
Csontváry u. 1-65-ig Liszt Ferenc köz Vörösmarty u.
Darányi u. 1-113-ig Liszt Ferenc u. Wlassics Gyula u. 1-67-ig
Darányi u. 2-114-ig Madách Imre u. 1-77-ig Wlassics Gyula u. 2-72-ig
Darus u. Madách Imre u. 2-82-ig  
Dembinszky u. 1-29-ig Makói u.  
Dembinszky u. 2-16-ig Margó Tivadar u. 2-252-ig  
Dembinszky u. 22-30-ig Mátyás király u.  
Dobozi u. 1-45-ig Méta u.  
Dobozi u. 2-44-ig Mikes Kelemen u.  
Dugonics u. Nyerges köz  
Endrődi Sándor u. Nyerges u.  
Eötvös u. 1-23-ig Parázs u. 1-37-ig  
Eötvös u. 2-30-ig Parázs u. 2-34-ig  
Erkel Ferenc köz Parázs u. 43-51-ig  
Erkel Ferenc u. Puskás Ferenc u.  
Est u. Reviczky Gyula u. 1-57-ig  
Fiatalság u. Reviczky Gyula u. 2-76-ig  
Goroszló u. Riesz Frigyes u.  
Gulipán u. 1-6-ig Sallai I. u.
Repülőgépet is kapott a Bókay-kert a Szeptemberi Kóstoló alkalmából.
Kategória: Kultúra
A Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda Foltovi-Foltvarró Csoportjának Tűvarázslat címmel kiállítása nyílt szeptember 7-én a Városháza Galériában.
Kategória: Kultúra
Molnár Istvánnéra, a Gulner iskola egykori tanárára emlékeznek kollégái.
Kategória: Civil